Przydatne linki

Składki i opłaty 2019 r.

skadki_pzw_ciechanw_t1

Opłaty na rok 2019 to :

niepełna 1  90 + 150   +  ew.30 (niewykonana praca na rzecz Koła) = 270 zł

ulgowa 1     45 + 100   +  ew. 30(niewykonana praca na rzecz Koła) = 175 zł

niepełna  2  90 +  270  +  ew. 30(niewykonana praca na rzecz Koła) = 390 zł

ulgowa 2     45  + 160  +  ew. 30(niewykonana praca na rzecz Koła) = 235 zł

Pełna            90 +  290 +  ew. 30(niewykonana praca na rzecz Koła) = 410 zł

ulgowa         45 +  190 +  ew. 30(niewykonana praca na rzecz Koła) =  265 zł

 

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

w sprawie składki członkowskiej na 2020 rok:

Składka członkowska ogólnozwiązkowa w 2020 roku

Lp Treść Wysokość kwotowa w złotych
1.

Składka członkowska

  100,-

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

  50,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

25,-

12,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

Uwaga:  

1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r.

na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2020 r.    

1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza

młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika

w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich

za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50%  zniżki w składce członkowskiej za okazaniem

ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.

5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli

stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu

do legitymacji członkowskiej.

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania

zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych,

obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

Uchwała nr 61/IX/2018 ZG PZW z dnia 21 września 2018 r.

Wędkarze wędkujący tylko na naszym łowisku nie muszą opłacać

opłaty okręgowej.

 1. Członkowie Honorowi PZW ,oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni

 2. z opłacania składki rocznej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód.

 3. Każdy wędkarz po nabyciu jednej z powyższych składek (opłat) otrzymuje Zezwolenie

 4. na amatorski połów ryb.

 1. Członkowie PZW mogą nabyć składkę roczną okręgową na ochronę i zagospodarowanie

 2. wód w Kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie

 3. Osoby niezrzeszone mogą nabyć opłatę roczną w biurze ZO PZW w Krakowie

 1. Uprawnieni do nabycia składki rocznej ;

Ulgowej są;

 • młodzież szkolna, studenci 16-24 lat,

 • członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

 • kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia,

Uczestnika jest;

 • młodzież do lat 16

                                          Opłaty okręgowe w 2019 roku

                                                                    UCHWAŁA NR 105

                                                                   z dnia  06.11.2018 r.

w sprawie ustalenia składki na ochronę i zagospodarowanie wód  oraz innych opłat  w Okręgu PZW Kraków na rok 2019

1.Wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW Kraków dla członków PZW

Dla członka PZW

Wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód

Nabycie składki  na ochronę i zagospodarowanie wód  uprawnia do amatorskiego połowu ryb metodami  i  w wodach wymienionych w załączniku;

Normalnej

Ulgowej

Niepełna  „N 1”

150 zł

100 zł

nr 1

Niepełna  „N 2”

270 zł

160 zł

nr 1 i  2

Pełna „P”

290 zł

190 zł

Nr 3

Uczestnika

25 zł

Nr 3

Załącznik nr 3 mówi:  Wykaz wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb

dla posiadaczy składki rocznej na ochronę i zagospodarowanie wód pełnej “P”

Okręgu PZW w Krakowie w roku 2019. Wszystkie wody i metody połowu

wymienione w załączniku 1 i 2 oraz metoda trollingowa na rzece

Wiśle od ujścia Skawy do ujścia Raby.

Wysokość składki rocznej uzupełniającej do składki rocznej na ochronę i zagospodarowanie wód

w Okręgu PZW w Krakowie dla członków PZW

Członek PZW posiadający składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie

wód niepełną (normalną lub ulgową) Okręgu PZW w Krakowie, który zamierza skorzystać

z większej ilości wód i metod połowu udostępnionych do amatorskiego połowu ryb musi nabyć:

Nazwa składki

Po nabyciu składki uzupełniającej
w wysokości;
Nabycie składki rocznej uzupełniającej uprawnia do amatorskiego połowu ryb metodami i na wodach wymienionych w załączniku;
Składka uzupełniająca „U – 1”

140 zł

Nr 3

Składka uzupełniająca „U – 2”

120 zł

Nr 1 i 2

Składka uzupełniająca „U – 3” do „N 2”

20 zł

Nr 3

 1. Przy zakupie składki uzupełniającej rocznej nie ma ulg.

 2. Członkowie PZW mogą nabyć składkę roczną uzupełniającą w Kołach PZW i Biurze ZO PZW w Krakowie.

 3. Wędkarz przy zakupie składki uzupełniającej musi posiadać przy sobie legitymację członkowską i zezwolenie.

4. Wysokość składki okresowej pełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę

i zagospodarowanie wód dla członków PZW

Rodzaj składki okresowej pełnej Wysokość składki okresowej pełnej Nabycie składki okresowej pełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb metodami i na wodach wymienionych w załączniku;

Składka jednodniowa

50 zł

nr 3

Składka trzydniowa

100 zł

nr 3

Składka siedmiodniowa

200 zł

nr 3

5. Wysokość składki okresowej niepełnej Okręgu PZW w Krakowie

na ochronę i zagospodarowanie  wód dla członków PZW

Rodzaj składki okresowej niepełnej Wysokość składki okresowej niepełnej Nabycie składki okresowej niepełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb metodami i na wodach wymienionych w załączniku;

Składka jednodniowa

35 zł

nr 1

Składka trzydniowa

80 zł

nr 1

Składka siedmiodniowa

150 zł

nr 1

6. Wysokość opłaty rocznej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód

dla osób niezrzeszonych w  PZW

700 zł – Wody Pełne – wszystkie wody wymienione w załączniku 1 i 2 oraz metody połowu

650 zł – Wody Niepełne –  wszystkie wody wymienione w załączniku 1 i 2 bez prawa połowu metodą trollingową

430 zł – Wody Niepełne – wszystkie wody wymienione w załączniku 1 oraz wszystkie metody

400 zł –  Wody Niepełne – wszystkie wody wymienione w załączniku 1  bez prawa połowu metodą trollingową

380 zł  – Wody Niepełne –  wszystkie wody wymienione w załączniku 1 bez prawa połowu ze środków pływających

7.  Wysokość opłaty okresowej pełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę

i zagospodarowanie wód dla osób niezrzeszonych w  PZW

Rodzaj opłaty okresowej pełnej Wysokość opłaty okresowej pełnej Nabycie opłaty okresowej pełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb metodami i na wodach wymienionych w załączniku;

Opłata jednodniowa

80 zł

nr 3

Opłata trzydniowa

180 zł

nr 3

 Opłata siedmiodniowa

300 zł

nr 3

8.  Wysokość opłaty okresowej niepełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę

i zagospodarowanie wód dla osób niezrzeszonych w  PZW

Rodzaj opłaty okresowej niepełnej Wysokość opłaty okresowej niepełnej Nabycie opłaty okresowej niepełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb metodami i na wodach wymienionych w załączniku;

Opłata jednodniowa

50 zł

nr 1

Opłata trzydniowa

100 zł

nr 1

   Opłata siedmiodniowa

250 zł

nr 1

 1. Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą nabyć składki lub opłaty okresowe w niektórych kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie

 2. lub innych punktach dystrybucji. Potwierdzeniem przyjęcia składki lub opłaty będzie wystawienie druku finansowego Kasa Przyjmie „KP”.

 3. Wykaz kół i punkty dystrybucji składek okresowych i opłat znajdują się na stronie internetowej pzw.krakow.pl

 4. Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą dokonać wpłaty zgodnie z powyższą tabelą również przekazem pocztowym lub bankowym

 5. na konto ZO PZW w Krakowie nr konto 58 1240 4722 1111 0000 4857 9629

 6. Dowód wpłaty musi bezwzględnie zawierać datę połowu (dzień, miesiąc słownie i rok). Dowód wpłaty bez wpisanej daty połowu jest nieważny.

 7. Posiadacz składki okresowej lub opłaty musi posiadać przy sobie bezpłatne Zezwolenie, które określa podstawowe warunki dokonywania

 8. amatorskiego połowu ryb. Zezwolenie należy wydrukować ze strony internetowej pzw.krakow.pl

 9. Nie posiadanie przy sobie prawidłowo wypełnianego dowodu wpłaty oraz Zezwolenia stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym.

 10. Wpłata składki lub opłaty okresowej w wysokości innej niż wskazana w powyższych tabelach nie uprawnia do dokonywania amatorskiego

 11. połowu ryb w wodach udostępnionych przez ZO PZW w Krakowie w 2019 r.

 12. Wędkarz po wykorzystaniu niniejszego zezwolenia zobowiązany jest do jego zwrotu w jednym z Kół PZW lub biurze ZO PZW w Krakowie.

 1. Opłata za postój przyczep campingowych

Rodzaj składki Opłata za postój przyczep campingowych (wszystkie rodzaje) na terenie przylegającym do zbiorników Przylasek Rusiecki i Brzegi 2 i 3.

Opłata jednodniowa

30 zł

Opłata 30 dniowa

300 zł

Opłatę uiszcza się w siedzibie Zarządu Okręgu PZW Kraków, przekazem pocztowym lub bankowym na konto ZO PZW w Krakowie nr konto 58 1240 4722 1111 0000 4857 9629  z dokładnym opisem czynności i daty postoju.


 1. Wysokość opłat za egzamin na kartę wędkarską

Wysokość opłaty

Młodzież szkolna, studenci (do 24 lat,)
bezpłatnie
Pozostali*

25 zł.

*  Komisje Egzaminacyjne na Kartę Wędkarską mogą nie pobierać opłat za egzamin.

WYKAZ METOD POŁOWU i WÓD UDOSTĘPNIONYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA  WODACH

UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG PZW W KRAKOWIE W ROKU 2019

 

Załącznik nr 1 

Brodła – od źródeł do cofki zalewu „Skowronek”

Cedron -od źródeł do ujścia

Dłubnia -od mostu drogowego w m. Wysocice do ujścia z wyłączeniem;

oznakowanej części lewego zbiornika zalewu Zesławickiego (od nasypu kolejowego) w terminie wskazanym na    tablicach informacyjnych

Drwinia Długa -od źródeł do ujścia

Drwinka -od źródeł do ujścia

Głogoczówka -od źródeł do połączenia Głogoczówki z Harbutówką w miejscowości Wola Radziszowska

Harbutówka -od źródeł do połączenia Harbutówki z Głogoczówką w miejscowości Wola Radziszowska

Krzeszówka – od ujścia Dulówki do połączenia z Racławką

Potok Kościelnicki -od źródeł do ujścia

Prądnik -od mostu drogowego na trasie Wielka Wieś – Przybysławice do ujścia

Regulka – od źródeł do ujścia

Rudawa -od połączenia Racławki z Krzeszówką do mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice i od granicy

strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody dla m. Krakowa na jazie  w Mydlnikach do ujścia

Rudno – od mostu drogowego na trasie Zalas – Brodła do ujścia

Sanka – od granicy rezerwatu przyrody „Dolina Mnikowska” do ujścia

Serafa -od źródeł do ujścia

Skawinka -od połączenia potoków Głogoczówki z Harbutówką do ujścia

Sosnówka – od źródeł do ujścia

Stradomka -od źródeł do ujścia

Szreniawa -od źródeł do do ujścia

Ścieklec -od źródeł do ujścia do rzeki Szreniawy w miejscowości Proszowice

Wilga – od źródeł do ujścia z wyłączeniem;

-oznakowanego odcinka od jazu przy ul. Rydlówka do ujścia do rzeki Wisły w miejscowości Kraków w terminie

wskazanym na tablicach informacyjnych

Wisła – od ujścia rzeki Skawy do ujścia rzeki Raby wraz ze starorzeczami „Pod Skałą”, „Podgórkami Tynieckimi”

i „Starorzeczem Czernichów”.

z wyłączeniem;

– części dolnego zbiornika Podgórki Tynieckie na wysokości budynku przy ul. Kolna 2 w Krakowie wraz z kanałem

przechodzącym pod wałem przeciwpowodziowym ,

– oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na kanale Łączany w miejscowości Borek Szlachecki

w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

-zamkniętej części brzegu basenu portowego  Płaszów w miejscowości Kraków należącego do Przedsiębiorstwa  Namarol

-oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na stopniu wodnym „Przewóz” w terminie wskazanym

na tablicach informacyjnych

Zbiornik Bagry Wielkie

Zalew Budzyński – brzeg wspólnoty gruntowej wsi Budzyń

Zbiorniki Brzegi nr 3

Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr 1,7,12,13,14

Zbiorniki Cholerzyn 

Wszystkie metody połowu z wyłączeniem połowu ze środków pływających 

Załącznik nr 2 

Raba -od mostu drogowego w Dobczycach do ujścia rzeki Stradomki ,

Rudawa -od mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach,

Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr. 2,3,9

Zalew Na Piaskach Budzyń-Cholerzyn (dawniej Zbiornik Kryspinów)

Zbiornik Brzegi nr. 2

Oraz wszystkie wody wymienione w załączniku nr 1

 

     Wszystkie metody połowu z wyłączeniem metody trollingowej

 

Załącznik nr 3 

     Wszystkie wody wymienione w załączniku 1 i 2 oraz wszystkie  metody połowu

 

 1. Opłacam okręg Bielsko-biała. Od kilku lat w ramach umowy między moim okregiem a okregiem Krakowskim wykupuje znaczek na okręg krakowski. Czy dalej jest to porozumienie i ile kosztuje w roku 2019?

  • Witam, porozumienie będzie ale o więcej informacji musisz poczekać ponieważ nie zostały zakończone ustalenia między Okręgami. Temat ma być sfinalizowany w połowie stycznia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *