Przydatne linki

Zarybianie gatunkami nierodzimymi

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz. 1355

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi1) z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych

za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania gatunków ryb uznanych

za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie

Na podstawie art. 3f ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1

471 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 200, poz. 1322) zarządza się, co następuje:

 • 1. Rozporządzenie określa: 1) wykaz gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie:

 1. a) o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, zwanej dalej „ustawą”,

 2. b) w rozumieniu art. 3 pkt 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo (Dz. Urz. UE L 168 z 28.06.2007, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 708/2007”;

2) wykaz gatunków ryb uznanych za rodzime;

3) warunki wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie:

 1. a) o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, b) w rozumieniu art. 3 pkt 10 rozporządzenia nr 708/2007. § 2. Gatunkami ryb,

 2. o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a,

są: 1) głowacica (Hucho hucho) występująca w rzekach Dunajcu, Rabie, Sanie, Skawie i Sole oraz w ich dopływach;

2) karp (Cyprinus carpio) w jeziorach i zbiornikach zaporowych.

 • 3. Wykaz gatunków ryb, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. § 4.

Wykaz gatunków ryb, o których mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. § 5. 1.

Gatunki ryb uznane za nierodzime określone w § 2 mogą zostać wprowadzone do powierzchniowych wód śródlądowych,

jeżeli: 1) w operacie rybackim przewidziano wprowadzenie ryb tych gatunków i uzasadniono to oraz określono rodzaj i ilość materiału zarybieniowego;

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2) operat rybacki, w którym przewidziano wprowadzenie ryb tych gatunków, uzyskał pozytywną opinię sporządzoną przez uprawnioną jednostkę wskazaną w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 6 ustawy;

3) pochodzą one z obiektu przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb, w którym w okresie 3 lat poprzedzających to wprowadzenie nie stwierdzono występowania gatunku niedocelowego w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia nr 708/2007.

 1. W przypadku ryb z gatunku karp warunkiem wprowadzenia do jezior i zbiorników zaporowych jest ponadto zastosowanie dawki zarybieniowej odpowiednio nie większej niż:

1) 4 kg i 5 kg kroczka karpia na 1 ha powierzchni obwodu rybackiego – dla jezior i zbiorników zaporowych o powierzchni nieprzekraczającej 100 ha;

2) 3 kg i 4 kg kroczka karpia na 1 ha powierzchni obwodu rybackiego – dla jezior i zbiorników zaporowych o powierzchni powyżej 100 ha do 500 ha;

3) 2 kg i 3 kg kroczka karpia na 1 ha powierzchni obwodu rybackiego – dla jezior i zbiorników zaporowych o powierzchni powyżej 500 ha.

 • 6. 1. Gatunki ryb uznane za nierodzime określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mogą zostać wprowadzone do obiektu przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb,

jeżeli: 1) zostały spełnione wymagania weterynaryjne dla danej działalności w zakresie chowu lub hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb, określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

2) obiekt został zabezpieczony przed wydostaniem się ryb hodowlanych do powierzchniowych wód śródlądowych;

3) w obiekcie są przeprowadzane coroczne kontrole w zakresie obecności gatunków niedocelowych w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia nr 708/2007, a w przypadku stwierdzenia wystąpienia ryb takich gatunków – są podejmowane działania ograniczające ich liczebność oraz uniemożliwiające ich wydostanie się do powierzchniowych wód śródlądowych.

 1. Gatunki ryb inne niż wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia mogą zostać wprowadzone do zamkniętego zakładu akwakultury w rozumieniu art. 3 pkt 3 rozporządzenia nr 708/2007,

 jeżeli: 1) spełnia on wymagania określone w art. 3 pkt 3 rozporządzenia nr 708/2007, co zostało potwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli;

2) podmiot prowadzący zamknięty zakład akwakultury przekazał ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa:

 1. a) pisemną informację o zabezpieczeniach przed wydostawaniem się do powierzchniowych wód śródlądowych organizmów z utrzymywanych obsad, patogenów i odpadów, zastosowanych w tym zakładzie; informację aktualizuje się corocznie w terminie do dnia 30 maja,

 2. b) dane zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 535/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo (Dz. Urz. UE L 156 z 14.06.2008, str. 6) w załączniku w części 1 (informacje ogólne) arkusza informacyjnego;

3) transport tych gatunków ryb z i do tego zakładu jest przeprowadzany w sposób uniemożliwiający ich wydostanie się do powierzchniowych wód śródlądowych.

 • 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Kalemba