Przydatne linki

Wędkowanie a koronawirus

Czy można wędkować w okresie narodowej kwarantanny? Mamy odpowiedzi z ministerstwa, PZW i policji

 Opublikowano: 04 kwiecień 2020

W ostatnich dniach do naszej redakcji spływa wiele pytań dotyczących możliwości wędkowania. Internauci piszą, że przecież nie zostało to nigdzie zakazane. Z drugiej strony docierają do nas informacje o pierwszych mandatach dla wędkarzy. Jak jest naprawdę? 

W pierwszej kolejności postanowiliśmy zapytać przedstawicieli Koła nr 2 Polskiego Związku Wędkarskiego w Słubicach. Skontaktowaliśmy się z Bogdanem Hryniewiczem, który przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza koła.

– Nie ma nigdzie wprost napisane, że wędkowanie jest zabronione, ale z drugiej strony obowiązuje zakaz wychodzenia z domu bez wyraźnego powodu. Dlatego my, jako koło, rekomendujemy wszystkim wędkarzom pozostanie w domach – mówi B. Hryniewicz.

Ministerstwo: to łamanie prawa

Od B. Hryniewicza otrzymaliśmy również pismo, którego autorem jest sekretariat Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Czytamy w nim wprost, że wyjazdy na wędkowanie służby mundurowe będą traktować stanowczo, jako złamanie obowiązującego prawa.

Pracownicy ministerstwa powołują się na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 566).

Niniejsze rozrządzenie zaostrzyło wprowadzone wcześniej przez ministra zdrowia zakazy przemieszczania się osób, z pewnymi wyjątkowymi określonymi w § 5. Do tych wyjątków – zdaniem ministerstwa – nie należy uprawianie amatorskiego połowu ryb.

– W związku z powyższym jednoznacznie należy stwierdzić, iż uprawiania wędkarstwa na mocy przytoczonych przepisów jest aktualnie zabronione. Zakaz ten dotyczy zarówno grup, jak i pojedynczych osób i wynika nie tylko z troski o zdrowie i życie samych wędkarzy, ale również wszystkich mieszkańców Polski – czytamy w piśmie z ministerstwa.

Policja potwierdza

W podobnym tonie wypowiada się również policja. Dotarliśmy do pisma Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.  Czytamy w nim, że „bez względu na liczebność grupy, wyjazd na wędkowanie będzie traktowany jako złamanie prawa”.

W piśmie znajduje się również odniesienie do tego, jak należy traktować wprowadzony zakaz przemieszczania się. Dla lepszego zrozumienia poniżej przytaczamy cały fragment pisma.

 Słowa te należy interpretować dosłownie i wprost, jako obowiązek pozostania w domu. Dotyczy on bezwzględnie wszystkich obywateli w kraju. Legislator nie uznał w tym przypadku dobrowolności stosowania przepisu np. poprzez słowo „może”, więc stosowanie zakazu jest obligatoryjne, chyba, że spełniona jest jedna z przesłanek wymienionych jako wyjątek – czytamy w dokumencie.

Wyjątki od zakazu

Jakie to wyjątki? Przypomnijmy. Zgodnie z rozporządzeniem, zakaz nie dotyczy osób przemieszczających się w celu:

  • wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
  • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
  • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
  • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Zakaz obowiązuje do 11 kwietnia. Zobacz źródło: rozporządzenie rady ministrów z dnia 31 marca 2020 roku, Dz. U. poz. 566.

Straż rybacka przestrzega

 Związek opublikował komunikat Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie do podległych mu jednostek PSR.

– Wyjścia z domu możliwe są jedynie w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb. Przebywanie nad wodą w celach rekreacyjnych, w tym uprawianie amatorskiego połowu ryb, nie służy zaspokajaniu niezbędnych potrzeb – czytamy w komunikacie.

Komendant wspomina także o konsekwencjach. – W razie stwierdzenia przypadków niestosowania się do wydanych zaleceń, proszę informować policję. Policja posiada kompetencje uprawniające do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na osoby ignorujące ograniczenia wprowadzone w związku z koronawirusem – informuje.