Przydatne linki

Składki i opłaty 2024 r.

Aktualne opłaty dla naszych członków

Opłaty na rok 2024 to :

niepełna 1  170 + 220   +  ew.30 (niewykonana praca na rzecz Koła) = 420 zł

ulgowa 1    170 + 170   +  ew. 30(niewykonana praca na rzecz Koła) = 370 zł

niepełna  2  170 +  360  +  ew. 30(niewykonana praca na rzecz Koła) = 560 zł

ulgowa 2     170  + 260  +  ew. 30(niewykonana praca na rzecz Koła) = 460 zł

Pełna           170 +  380 +  ew. 30(niewykonana praca na rzecz Koła) = 580 zł

ulgowa        170 +  280 +  ew. 30(niewykonana praca na rzecz Koła) =  480 zł

 

Opłaty na łowisko nie ulegają zmianie

umieszczone w pozycji Licencje na Łowisko 2024

Załącznik Nr 1

do Uchwały

nr  52/IX/2022 ZG PZW

z dnia 24 września 2022 r.

 

 

                     WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w  2024 r.

 

Lp Treść Wysokość kwotowa

w złotych

1. Składka członkowska

170,- 

2. Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

43,-

3. Składka członkowska ulgowa 50%

1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką PZW

2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

85,-

4. Składka członkowska ulgowa 25%

– odznaczeni srebrną odznaką PZW

128,-

5. Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW – do 100%

 

30,-

20,-

6. Legitymacja członkowska

10,-

 

Uwaga:

 

 1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych  PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek   „ Członek Honorowy PZW”.
 2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

Załącznik nr  2  do Uchwały   nr 52/IX/2022 ZG PZW

z dnia  24 września  2023 r.

                                                                                                      ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

                                                                                                                  W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2023 r. 

 Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

 1. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego
  i posiadaniem w legitymacji hologramu „ Członek Honorowy PZW”
 2. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 3. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 4. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
  i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 5. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
 6. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 7. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

UCHWAŁA NR 52 z dnia 04.10.2023 r.

Na mocy § 47 ppkt 8 Statutu PZW uchwala się składki na ochronę i zagospodarowanie wód  oraz inne opłaty  w Okręgu PZW Kraków na rok 2024

 1. Wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW Kraków dla członków PZW

 

Dla członka PZW

Wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód

Nabycie składki  na ochronę i zagospodarowanie wód  uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Normalnej

Ulgowej

Niepełna  „N 1”

220 zł

170 zł

nr 1

Niepełna  „N 2”

360 zł

260 zł

nr 1 i  2

Pełna „P”

380 zł

280 zł

Nr 3

Uczestnika 1 zł

Nr 3

 1. Członkowie Honorowi PZW ,oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z opłacania składki na ochronę i zagospodarowanie wód.
 2. Składka uczestnika – upoważnia do amatorskiego połowu ryb bez prawa ich zatrzymywania ( każdą rybę po złowieniu należy niezwłocznie wypuścić do wody ). W przypadku zabierania ryb z łowiska członek uczestnik musi uiścić składkę normalną.
 3. Każdy wędkarz po nabyciu jednej z powyższych składek otrzymuje Zezwolenie na amatorski połów ryb.
 4. Członkowie PZW mogą nabyć składkę na ochronę i zagospodarowanie wód w Kołach PZW, Biurze ZO PZW w Krakowie po wykupieniu składki członkowskiej w macierzystym Kole lub przez system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia, która jest ważna po wykupieniu odpowiedniej składki członkowskiej.
 5. Osoby niezrzeszone mogą nabyć opłatę roczną w biurze ZO PZW w Krakowie lub przez system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia.
 6. Uprawnieni do nabycia składki na ochronę i zagospodarowanie wód;

Ulgowej są;

 • młodzież szkolna, studenci 16-24 lat,
 • członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,
 • kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia mający udokumentowany 10 letni staż w PZW

Uczestnika jest;

 • młodzież do lat 16
 1. Wysokość składki rocznej uzupełniającej do składki rocznej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Krakowie dla członków PZW

 

Członek PZW posiadający składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód niepełną (normalną lub ulgową) Okręgu PZW w Krakowie, który zamierza skorzystać z większej ilości wód i metod połowu udostępnionych do amatorskiego połowu ryb musi nabyć:

Nazwa składki

Po nabyciu składki uzupełniającej
w wysokości;

Nabycie składki rocznej uzupełniającej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Składka uzupełniająca „U – 1” N1 do P

160 zł

Nr 3

Składka uzupełniająca „U – 2” N1do N2

140 zł

Nr 1 i 2

Składka uzupełniająca „U – 3” N2 do P

20 zł

Nr 3

 1. Przy zakupie składki uzupełniającej rocznej nie ma ulg.
 2. Członkowie PZW mogą nabyć składkę roczną uzupełniającą w Kołach PZW, Biurze ZO PZW w Krakowie lub przez system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia.
 3. Wędkarz przy zakupie składki uzupełniającej musi posiadać przy sobie legitymację członkowską i zezwolenie.

4. Wysokość składki okresowej pełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW

 

Rodzaj składki okresowej pełnej

Wysokość składki okresowej pełnej

Nabycie składki okresowej pełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Składka jednodniowa

60 zł

nr 3

Składka trzydniowa

120 zł

nr 3

Składka siedmiodniowa

250 zł

nr 3

5. Wysokość składki okresowej niepełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW

 

Rodzaj składki okresowej niepełnej

Wysokość składki okresowej niepełnej

Nabycie składki okresowej niepełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Składka jednodniowa

40 zł

nr 1

Składka trzydniowa

100 zł

nr 1

Składka siedmiodniowa

180 zł

nr 1

6. Wysokość opłaty rocznej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla osób niezrzeszonych w  PZW

 

800 zł – Wody Pełne – wszystkie wody załącznik nr 3 i dozwolone metody

750 zł – Wody Niepełne –  wszystkie wody wymienione w załączniku 1 i 2 bez prawa połowu metodą trollingową

650 zł – Wody Niepełne – wszystkie wody wymienione w załączniku 1 oraz wszystkie dozwolone metody

500 zł –  Wody Niepełne – wszystkie wody wymienione w załączniku 1  bez prawa połowu metodą trollingową

450 zł  – Wody Niepełne –  wszystkie wody wymienione w załączniku 1 bez prawa połowu ze środków pływających

 

7.  Wysokość opłaty okresowej pełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla osób niezrzeszonych w  PZW

 

Rodzaj opłaty okresowej pełnej Wysokość opłaty okresowej pełnej Nabycie opłaty okresowej pełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;
Opłata jednodniowa

100 zł

nr 3

                 Opłata trzydniowa

200 zł

nr 3

   Opłata siedmiodniowa

350 zł

nr 3

8.  Wysokość opłaty okresowej niepełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla osób niezrzeszonych w  PZW

Rodzaj opłaty okresowej niepełnej

Wysokość opłaty okresowej niepełnej

Nabycie opłaty okresowej niepełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Opłata jednodniowa

70 zł

nr 1

                 Opłata trzydniowa

140 zł

nr 1

   Opłata siedmiodniowa

290 zł

nr 1

 

 

 

 1. Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą nabyć składki lub opłaty okresowe wyłącznie w Biurze ZO PZW w Krakowie lub przez system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia.
 2. Potwierdzeniem przyjęcia składki lub opłaty będzie wystawienie druku finansowego Kasa Przyjmie „KP” lub wydruk z systemu e-zezwolenia potwierdzający fakt opłacenia składek lub opłat, który ma zawierać datę połowu (dzień, miesiąc i rok). Dokumenty bez wpisanej daty połowu są nieważne.
 3. Posiadacz składki okresowej lub opłaty musi posiadać przy sobie bezpłatne Zezwolenie, które określa podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb. W przypadku składek lub opłat elektronicznych wędkarz zobowiązany jest do posiadania wypełnionego druku „Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką” wygenerowanego przez system elektronicznych płatności e- zezwolenia zamieszczonego na stronie Okręgu PZW Kraków.
 4. Nie posiadanie przy sobie prawidłowo wypełnianego dowodu wpłaty oraz Zezwolenia stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym.
 5. Wpłata składki lub opłaty okresowej w wysokości innej niż wskazana w powyższych tabelach nie uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb w wodach udostępnionych przez ZO PZW w Krakowie w 2023 r.
 6. Wędkarz po wykorzystaniu niniejszego zezwolenia zobowiązany jest do jego zwrotu w jednym z Kół PZW lub biurze ZO PZW w Krakowie.

 

 1. Opłata za postój przyczep campingowych

 

Rodzaj składki Opłata za postój przyczep campingowych (wszystkie rodzaje) na terenie przylegającym do zbiorników Przylasek Rusiecki i Brzegi 2 i 3.
Opłata jednodniowa 40 zł
Opłata 30 dniowa 350 zł

 

Opłatę uiszcza się w siedzibie Zarządu Okręgu PZW Kraków lub przez system e-zezwolenia  z dokładnym opisem czynności i daty postoju.

 

 1. Wysokość opłat za egzamin na kartę wędkarską

Wysokość opłaty

Młodzież szkolna, studenci (do 24 lat,)

bezpłatnie

Pozostali*

30 zł.

*  Komisje Egzaminacyjne na Kartę Wędkarską mogą nie pobierać opłat za egzamin.

WYKAZ METOD POŁOWU i WÓD UDOSTĘPNIONYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA  WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG PZW W KRAKOWIE W ROKU 2023

 Załącznik nr 1

 Brodła – od źródeł do cofki zalewu „Skowronek”

Cedron -od źródeł do ujścia

Dłubnia -od mostu drogowego w m. Wysocice do ujścia z wyłączeniem;

oznakowanej części lewego zbiornika zalewu Zesławickiego (od nasypu kolejowego) w terminie wskazanym na    tablicach informacyjnych

Drwinia Długa -od źródeł do ujścia

Drwinka -od źródeł do ujścia

Głogoczówka -od źródeł do połączenia Głogoczówki z Harbutówką w miejscowości Wola Radziszowska

Harbutówka -od źródeł do połączenia Harbutówki z Głogoczówką w miejscowości Wola Radziszowska

Krzeszówka – od ujścia Dulówki do połączenia z Racławką

Potok Kościelnicki -od źródeł do ujścia

Prądnik -od mostu drogowego na trasie Wielka Wieś – Przybysławice do ujścia

Regulka – od źródeł do ujścia

Rudawa -od połączenia Racławki z Krzeszówką do mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice i od granicy strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody dla m. Krakowa na jazie  w Mydlnikach do ujścia

Rudno – od mostu drogowego na trasie Zalas – Brodła do ujścia

Sanka – od granicy rezerwatu przyrody „Dolina Mnikowska” do ujścia

Serafa -od źródeł do ujścia

Skawinka -od połączenia potoków Głogoczówki z Harbutówką do ujścia

Sosnówka – od źródeł do ujścia

Stradomka -od źródeł do ujścia

Szreniawa -od źródeł do do ujścia

Ścieklec -od źródeł do ujścia do rzeki Szreniawy w miejscowości Proszowice

Wilga – od źródeł do ujścia z wyłączeniem;

-oznakowanego odcinka od jazu przy ul. Rydlówka do ujścia do rzeki Wisły w miejscowości Kraków w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

Wisła – od ujścia rzeki Skawy do ujścia rzeki Raby wraz ze starorzeczami „Pod Skałą”, „Podgórkami Tynieckimi” i „Starorzeczem Czernichów”.

z wyłączeniem;

– części dolnego zbiornika Podgórki Tynieckie na wysokości budynku przy ul. Kolna 2 w Krakowie wraz z kanałem przechodzącym pod wałem przeciwpowodziowym ,

– oznakowanego odcinka prawego brzegu Wisły od Stopnia Kościuszko do 50 m poniżej ujścia toru kajakowego

– oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na kanale Łączany w miejscowości Borek Szlachecki w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

-zamkniętej części brzegu basenu portowego  Płaszów w miejscowości Kraków należącego do Przedsiębiorstwa  Namarol

-oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na stopniu wodnym „Przewóz” w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

Zbiornik Bagry Wielkie

Zalew Budzyński – brzeg wspólnoty gruntowej wsi Budzyń

Zbiornik Brzegi nr 3

Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr 1,12,13,14

Zbiornik Cholerzyn wg załączonej mapy

Zbiornik Nieznanowice – Jaroszówka wg załączonej mapy

Składka uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką na wymienionych akwenach bez prawa połowu ze środków pływających

 Załącznik nr 2

 Raba -od mostu drogowego w Dobczycach do ujścia rzeki Stradomki ,

Rudawa -od mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach,

Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr. 2,3,7,9

Zalew Na Piaskach Budzyń-Cholerzyn (dawniej Zbiornik Kryspinów)

oraz wszystkie wody wymienione w załączniku nr 1

     Składka uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką na wymienionych akwenach w załączniku 1 i 2  oraz ze  

     środków pływających na udostępnionych na ten cel akwenach  z wyłączeniem połowu metodą trollingową.

     Załącznik nr 3

     Zbiornik Brzegi nr. 2

     Składka uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką na wymienionych akwenach w załączniku 1 ,2 i 3  oraz ze  

     środków pływających na udostępnionych na ten cel akwenach wraz z metodą trollingową wyłącznie na rzece Wiśle

       

Uwaga! Szczegółowe zasady wędkowania na wymienionych wodach znajdują się w Zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką na 2023 r. oraz w Zasadach amatorskiego połowu ryb na wodach Okręgu PZW Kraków.

Uchwała została podjęta jednogłośnie

Sekretarz Adam Żmudziński                                                                                                                     Prezes Edward Fornalik

 

 

 1. Opłacam okręg Bielsko-biała. Od kilku lat w ramach umowy między moim okregiem a okregiem Krakowskim wykupuje znaczek na okręg krakowski. Czy dalej jest to porozumienie i ile kosztuje w roku 2019?

  • Witam, porozumienie będzie ale o więcej informacji musisz poczekać ponieważ nie zostały zakończone ustalenia między Okręgami. Temat ma być sfinalizowany w połowie stycznia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *