Przydatne linki

Informacje z Zarządu Okręgu PZW

Na tej stronie będziemy zamieszczać napływające do nas informacje z Zarządu Okręgu PZW w Krakowie:

 

 

 

 

Witam,
W związku z często pojawiającymi się błędami w danych adresowych i nazwie naszego Okręgu na dokumentach przedkładanych w rozliczeniach finansowych proszę zwracać uwagę, aby na fakturach, rachunkach w miejscu nabywcy wpisywane były prawidłowe dane zgodne z naszym rejestrem czyli:

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie
ul. Bulwarowa 43
31-751 Kraków 
NIP 678-12-15-714

pozdrawiam

Patrycja Machnik
Główny Księgowy Okręgu PZW Kraków

 

 

ORDYNACJA WYBORCZA

do władz i organów Kół Polskiego Związku Wędkarskiego w Okręgu PZW Kraków.

Postanowienia ogólne

 1. Wybory do władz i organów Kół wędkarskich odbywają się na sprawozdawczo-wyborczych walnych zgromadzeniach członków Koła,
 2. Statutowym prawem członka Związku jest czynne i bierne prawo wyborcze. Członek traci bierne prawo wyborcze, gdy:

–          jest członkiem innej organizacji wędkarskiej, której statut lub działania są sprzeczne z interesem Związku,

–          był w składzie ustępującego Zarządu, który nie otrzymał absolutorium,

–          został ukarany zgodnie z § 16 ust. 7 Statutu PZW,

–          utracił członkostwo w Polskim Związku Wędkarskim.

 1. Po upływie kadencji, działalność władz Związku podlega ocenie wyrażonej w formie absolutorium udzielonego Zarządowi w głosowaniu jawnym.
 2. Wybory do władz i organów Kół odbywają się według ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Okręgu. Koła zgłaszają do Zarządu Okręgu terminy sprawozdawczo-wyborczych walnych zgromadzeń swoich członków, a Biuro Okręgu niezwłocznie publikuje te terminy na stronie internetowej Okręgu.
 3. Członkowie, którzy na podstawie § 13 ust. 1 pkt 8 Statutu PZW zmienili przynależność do Koła po wyborach do władz i organów tego Koła, nie mogą uczestniczyć w wyborach do władz i organów nowego Koła w tej samej kampanii wyborczej.
 4. Członkowie ustępujących zarządów Kół Związku, które nie otrzymały absolutorium, nie mogą kandydować do władz i organów Kół oraz wyższych szczebli organizacyjnych w najbliższej kadencji.

Wybór delegatów na okręgowy zjazd delegatów

 1. Delegaci oraz zastępcy delegatów na okręgowy zjazd delegatów wybierani są na sprawozdawczo-wyborczych walnych zgromadzeniach członków Kół.
 2. Liczbę delegatów ustala się proporcjonalnie do stanu członków Koła na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego walne zgromadzenie przyjmując:

–          Koła do 200 członków                        – 1 delegat, 1 zastępca delegata,

–          Koła powyżej 200 członków               – 1 delegat na każdych 200 członków plus 1 delegat na rozpoczęty zbiór 200 członków, a także 2 zastępców delegatów.

 1. Mandat delegata i zastępcy delegata zachowuje ważność przez okres kadencji między okręgowymi zjazdami delegatów.
 2. Mandat delegata oraz mandat zastępcy delegata wygasa w przypadku:

            –           rezygnacji,

            –           ukarania zgodnie z § 16 ust. 7 Statutu PZW,

            –           przejścia delegata do innego Okręgu PZW,

            –           likwidacji Okręgu,

            –           śmierci.

 1. Wakujący mandat przechodzi na zastępcę delegata według kolejności alfabetycznej.

Zasady wyboru do władz i organów Koła

 1. Wybory do władz i organów Koła odbywają się spośród członków tego Koła.
 2. Członek Koła ma prawo pełnić tylko jedną funkcję z wyboru we władzach lub organach Koła.
 3. Wybory do władz i organów Koła oraz wybory delegatów na okręgowy zjazd delegatów i wybory zastępców delegatów odbywają się co do zasady w głosowaniu tajnym. Walne zgromadzenie członków Koła może jednak większością głosów zdecydować o głosowaniu jawnym.
 4. Walne zgromadzenie członków Koła wybiera Prezesa Koła, Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną Koła i Sąd Koleżeński Koła, z zastrzeżeniem z pkt 5.
 5. Wybór zarządu Koła poprzedza się przegłosowaniem liczby członków zarządu w zakresie od 5 do 15 członków, wybór komisji rewizyjnej Koła poprzedza się przegłosowaniem liczby członków Komisji w zakresie 3 do 7 członków, wybór sądu koleżeńskiego poprzedza się przegłosowaniem liczby członków sądu w zakresie od 3 do 11 członków, chyba że walne zgromadzenie członków Koła wybiera swojego przedstawiciela do Międzykołowego Sądu Koleżeńskiego.
 6. Ukonstytuowanie się Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, gdy został wybrany, powinno nastąpić na pierwszym posiedzeniu zwołanym w terminie do 7 dni licząc od dnia wyborów.

Procedura wyborcza

 1. W celu przeprowadzenia wyborów do władz i organów Koła powołuje się:

–           Komisję Mandatową,

–           Komisję Wyborczą

–           Komisję Skrutacyjną.

 1. Kandydat do władz i organów Koła powinien wyrazić zgodę na kandydowanie osobiście lub w przypadku usprawiedliwionej nieobecności przesłać do Walnego Zgromadzenia deklarację na piśmie.
 2. Kandydatów do komisji zgłasza przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz jego członkowie. Wybór komisji odbywa się w głosowaniu jawnym. Wybrane komisje konstytuują się, wybierając ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Z przebiegu prac komisje sporządzają protokoły, a przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności.
 4. Zadaniem Komisji Mandatowej jest sprawdzenie ważności członkostwa na podstawie legitymacji członkowskiej PZW lub innego dokumentu potwierdzającego wniesienie składki członkowskiej, ustalenie liczby obecnych według listy obecności i przekazanie wyniku badania prawomocności walnego zgromadzenia.
 5. Zadaniem Komisji Wyborczej jest ustalenie i przedstawienie z uzasadnieniem kandydatów do władz i organów Koła.
 6. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzenie głosowania, sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyniku wyborów. W pracach Komisji Skrutacyjnej nie może uczestniczyć kandydat do władz i organów Koła.
 7. Głosować można wyłącznie osobiście.

Wybór Prezesa Koła

 1. Kandydata na prezesa zgłasza Komisja Wyborcza wraz z rekomendacją.
 2. Członkowie Walnego Zgromadzenia mogą zgłaszać inne kandydatury wraz z uzasadnieniem.
 3. Komisja Wyborcza po sprawdzeniu biernego prawa wyborczego umieszcza kandydatów na liście wyborczej.
 4. Po zamknięciu listy kandydatów, przewodniczący Komisji Wyborczej przekazuje listę wyborczą do Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadza głosowanie zgodnie z ordynacją wyborczą.
 5. W przypadku, gdy w wyborach bierze udział tylko jeden kandydat, wybór następuje zwykłą większością głosów. W przypadku, gdy w wyborach bierze udział dwóch lub więcej kandydatów, z których żaden nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, zarządza się drugą turę wyborów, w której uczestniczą tylko dwaj kandydaci z najwyższą liczba głosów. Wybory w drugiej turze wygrywa ten kandydat, który uzyskał zwykłą większość głosów.
 6. Dopisywanie niezgłoszonych wcześniej kandydatur lub pozostawienie na karcie więcej niż jednego kandydata powoduje nieważność oddanego głosu.

Wybór władz i organów Koła.

 1. Kandydatów na członków władz i organów Koła zgłasza Komisja Wyborcza wraz z uzasadnieniem. Liczba kandydatów zgłoszonych przez członków Walnego Zgromadzenia nie może przekroczyć 25% przyjętego składu władz lub organów Koła.
 2. Po sprawdzeniu biernego prawa wyborczego Komisja Wyborcza sporządza listy wyborcze, które przekazuje do Komisji Skrutacyjnej.
 3. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania, sporządza protokoły z głosowania i ogłasza ich wyniki. Wybranymi są członkowie, którzy otrzymali większą ilość głosów.
 4. Dopisywanie nie zgłoszonych wcześniej kandydatur lub pozostawienie na karcie więcej kandydatur niż podlega wybraniu, powoduje nieważność oddanego głosu. Skreślenie większej liczby kandydatów niż wybierana, nie powoduje unieważnienia oddanego głosu.
 5. Kandydat na prezesa zarządu, który nie został wybrany na te funkcję, może zostać wpisany na listę kandydatów do zarządu, o ile zostanie zgłoszony z Sali i wyrazi na to zgodę.

Ustalenia końcowe

 1. Członkowie walnego zgromadzenia członków koła mają prawo zgłoszenia protestu na piśmie co do prawidłowości przeprowadzonego wyboru na ręce Przewodniczącego walnego zgromadzenia członków koła – nie później niż do zakończenia walnego zgromadzenia członków koła.
 2. Protest rozstrzygany jest niezwłocznie przez walne zgromadzenie członków koła.

 

 

Uchwała nr 349/VII/2021

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 30 lipca 2021 r. 

w sprawie: przedłużenia kadencji władz i organów w Polskim Związku Wędkarskim 

Na podstawie § 23 oraz § 30 pkt 3, Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. w związku
z art.10 pkt 1b, 1c, 1e i 1f ustawy Prawo o stowarzyszeniach – Ustawa z dnia 7.04.1989 Dz.U
z 2019 poz.713 i z 2020 poz.695, w związku z zaistniałymi nadzwyczajnymi okolicznościami, na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374)

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:

Przedłuża kadencję władz i organów w Polskim Związku Wędkarskim do XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW, na którym zostaną wybrane nowe władze i organa Związku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz ZG PZW                                                                      Prezes ZG PZW

     Beata Olejarz                                                                         Teodor Rudnik

 

 

Uchwała nr 350/VII/2021

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 30 lipca 2021 r.

 w sprawie: zwołania XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego oraz określenia terminów prac przygotowawczych

  Na podstawie § 23 i 25 oraz § 30 pkt 3, Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. w związku
z art.10 pkt 1b, 1c, 1e i 1f ustawy Prawo o stowarzyszeniach – Ustawa z dnia 7.04.1989 Dz.U
z 2019 poz.713 i z 2020 poz.695, w związku z zaistniałymi nadzwyczajnymi okolicznościami, na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374)

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:

 • 1   Zwołuje XXXII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w dniach  21-24 kwietnia 2022 roku.
 • 2   Określa terminy prac przygotowawczych do XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego następująco:

– Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze w Kołach Polskiego Związku Wędkarskiego od 1 września do 31 grudnia 2021 roku

– Okręgowe Zjazdy Delegatów w Okręgach Polskiego Związku Wędkarskiego od 1 stycznia do 28 lutego 2022 roku

 • 3 W granicach terminów określonych w § 2 Zarządy Okręgów PZW są uprawnione do wyznaczenia terminów Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo-Wyborczych w Kołach PZW i Okręgowych Zjazdów Delegatów.
 • 4 Zadania i szczegółowe terminy prac przygotowawczych do XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego określa załącznik do niniejszej uchwały.
 • 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz ZG PZW                                                                      Prezes ZG PZW

     Beata Olejarz                                                                             Teodor Rudnik

 

Załącznik do uchwały ZG PZW nr 350/VII/2021   z dnia 30.07.2021 r.

Zadania i terminy prac przygotowawczych do XXXII KZD PZW

 W celu przygotowania Krajowego Zjazdu Delegatów ustala się, co następuje :

 1. Zarządy Kół PZW ustalą, w porozumieniu z zarządami okręgów, terminy walnych zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych, które powinny się odbyć do 31 grudnia 2021 roku.
 • Zarządy okręgów, w miarę możliwości, zapewnią udział swojego przedstawiciela w walnych zgromadzeniach członków kół.
 • Regulamin wyborczy walnego zgromadzenia koła musi spełniać wymagania określone w § 8 do 11  Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW i Ordynacji wyborczej uchwalonej na podstawie Uchwały ZG PZW nr 265/IX/2020 w sprawie: Ordynacji wyborczej do władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego
 1. Okręgowe Zjazdy Delegatów PZW winny się odbyć w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2022 roku.
 • Zarządy okręgów uzgodnią terminy zjazdów z Zarządem Głównym PZW, zachowując miesięczny termin wyprzedzenia.
 • W zjazdach okręgowych, w miarę możliwości, zapewniony będzie udział przedstawiciela ZG PZW.
 1. W nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty odbycia Okręgowego Zjazdu Delegatów należy przesłać do Biura ZG następujące materiały :
 2. protokół zjazdu,
 3. uchwały zjazdu,
 4. nazwiska delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz zastępców delegatów wraz z ankietą wg dołączonego wzoru,
 5. wniosek w formie uchwały OZD o nadanie tytułu Członka Honorowego PZW,
 6. wykaz władz i organów Okręgu wg załączonego wzoru.

Dokumenty wymienione lit. a, b i d powinny być podpisane przez Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu.

 1. Materiały przygotowane przez ZG PZW dla delegatów na KZD, łącznie z zawiadomieniem o miejscu i terminie Zjazdu, zostaną zgodnie z przepisami § 23, ust. 2. Statutu PZW przekazane delegatom na 30 dni przed terminem Zjazdu.
 2. Liczba delegatów reprezentujących okręgi na KZD, zostanie ustalona w styczniu 2022 r. na podstawie sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2021 r., w oparciu o zasady zawarte w § 24 Statutu PZW.

 

(pieczęć Zarządu Okręgu)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

DELEGATA

NA XXXII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZW / 2022

 

 

 1. Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………..
 2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………..
 3. Adres zamieszkania / do korespondencji (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

 1. Nr telefonu do kontaktu:………………………………………………………………
 2. PESEL …………………………………………………………………………………………………
 3. Imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe matki

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. Wykształcenie (podstawowe, średnie, wyższe* – kierunek, specjalność)

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. Rok wstąpienia do PZW…………………………………………………………………………
 2. Dotychczas pełnione funkcje związkowe oraz okres ich pełnienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Obecnie pełniona funkcja w Związku: …………………………………………………
 2. Posiadane odznaki PZW i rok ich nadania: ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

       ………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………..       ……………          ……………………………

                  ( podpis Prezesa ZO PZW)                                                            (data)                                    (podpis Delegata )

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego.

Oświadczam, że zgodnie z § 16 ust. 7 Statutu PZW nie byłem ukarany prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego karą określoną  w ust. 2 pkt 2-4 lub prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego. Nie jestem członkiem innej organizacji wędkarskiej działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu PZW.

 

*) odpowiednie zaznaczyć

 

 

(pieczęć Zarządu Okręgu)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

ZASTĘPCY DELEGATA

NA XXXII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZW / 2022

 

 

 1. Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………..
 2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………..
 3. Adres zamieszkania / do korespondencji (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

 1. Nr telefonu do kontaktu:………………………………………………………………
 2. PESEL …………………………………………………………………………………………………
 3. Imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe matki

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. Wykształcenie (podstawowe, średnie, wyższe* – kierunek, specjalność)

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. Rok wstąpienia do PZW…………………………………………………………………………
 2. Dotychczas pełnione funkcje związkowe oraz okres ich pełnienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Obecnie pełniona funkcja w Związku: …………………………………………………
 2. Posiadane odznaki PZW i rok ich nadania: ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

       ………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………..       ……………          ……………………………

                  ( podpis Prezesa ZO PZW)                                                            (data)                                    (podpis Delegata )

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego.

Oświadczam, że zgodnie z § 16 ust. 7 Statutu PZW nie byłem ukarany prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego karą określoną  w ust. 2 pkt 2-4 lub prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego. Nie jestem członkiem innej organizacji wędkarskiej działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu PZW.

*) odpowiednie zaznaczyć

 

 (wzór)

(pieczęć Zarządu Okręgu)        

WYKAZ WŁADZ I ORGANÓW OKRĘGU PZW w……………………………….. ……………………………………….     wybranych na …….  Okręgowym Zjeździe Delegatów PZW

w dniu …………………………..

 

Lp.

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

Data wstąpienia do PZW

Data urodzenia

Wykształcenie

Adres zamieszkania

Numery telefonów

P

Ś

W

Prywatny

służbowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Sekretarz Zarządu Okręgu                                                                                                                                                                                            Prezes Zarządu Okręgu

 

 …………………………………                                                                                                                                                                           …………………………………

 

 

UWAGA:  –  wg  powyższego wzoru należy zestawić również wykaz członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego;

                   –  rubryki 6-11 należy wypełnić jedynie dla osób pełniących następujące funkcje we władzach lub organach okręgu: prezes, wiceprezesi, skarbnik, sekretarz oraz przewodniczący, zastępcy przewodniczącego i sekretarz OKR i OSK

 

 

 

 

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego                                        Kraków 21.12.2020 r.

W Krakowie

Ul. Bulwarowa 43, 31 – 751 Kraków                                                                                                                  

l.dz./43/2020/PZWKraków

                                                                                  Skarbnicy Kół PZW Kraków

Dotyczy: prowadzenia działalności i wytycznych na rok 2021.

Szanowni Państwo, w tym roku w związku z pandemią COVID-19 nie odbędzie się coroczne szkolenie dla skarbników, dlatego też pracownicy biura Okręgu PZW Kraków niniejszym pismem przekazują najważniejsze wytyczne i uwagi do prowadzenia dokumentacji księgowej, składania raportów finansowych oraz innych spraw organizacyjnych celem ułatwienia prowadzonej w nadchodzącym roku działalności.

            Na wstępie przekazujemy wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej naszego Okręgu
z prośbą o ich przestrzeganie i nie powielanie braków i uchybień z roku 2020.

 1. Każdy dokument finansowy, na podstawie którego dochodzi do wypłaty środków finansowych z Koła musi być zaopatrzony w podpisy Prezesa Koła, Skarbnika
  i Komisję Rewizyjną Koła,
 2. Każdy raport finansowy musi być zaopatrzony w podpisy Prezesa Koła, Skarbnika
   i Komisję Rewizyjną Koła,
 3. Koła, które prowadzą łowiska specjalne mają obowiązek w sposób wyraźny rozdzielać rozliczenia finansowe pomiędzy finansami Koła, a łowiskami,
 4. Na drukach przyjętych wpłat od członków PZW za znaki wartościowe, za poszczególne miesiące należy pilnować podpisów osób, które uiszczają wpłaty za składki w miejscu do tego wyznaczonym oraz podpisów Prezesa Koła, Skarbnika
  i Komisji Rewizyjnej Koła,
 5. Podpisy przedstawicieli Kół na dokumentach powinny być składane w sposób czytelny, umożliwiający identyfikację osoby, która je złożyła lub przybita pieczątka osoby składającej podpis,
 6. Należy w trybie pilnym uzupełnić braki lub zmiany w segregatorze składu Zarządu Kół i wykazywać te zmiany na bieżąco,
 7. Do dokumentów księgowych potwierdzających zakup wyróżnień dla osób uczestniczących w zawodach należy przedkładać wypełniony w trakcie zawodów wykaz przyznanych wyróżnień (druk w załączeniu).
 8. Prosimy o uzupełnianie zezwoleń i wklejanie hologramów do nich w obecności osób, które uiszczają składki na dany rok. Wcześniejsze uzupełnianie tych dokumentów prowadzi do sytuacji, że w końcowym etapie rozliczeń pomiędzy Kołami, a Okręgiem spływają do nas nie wykorzystanie zezwolenia z wklejonymi hologramami, które zmuszeni jesteśmy niszczyć. Hologramy możemy wykorzystywać w latach następnych, więc takie postępowanie naraża Okręg, na może niewielkie, ale jednak straty finansowe.
 9. Komisja Rewizyjna informuje, że znaki obite pieczęcią Koła przy zwrotach nie będą uwzględniane w rozliczeniach końcowych.

Powyższe uwagi i wskazówki dotyczą Komisji Rewizyjnej, natomiast ze strony pracowników biura zwracamy uwagę na najważniejsze tematy takie jak:

 1. Prosimy o dokładne przestrzeganie ram czasowych za dany okres. Jeżeli raport finansowy składany jest na przykład za miesiąc październik, to prosimy wskazywać
  w nim operacje kasowo-bankowe, które tylko i wyłącznie tego okresu dotyczą.
 2. Przypominamy, że od początku 2020 r. obowiązują przepisy art. 106b ust. 5 ustawy
  z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z którymi w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer NIP nabywcy,
 3. W związku z pytaniami z Państwa strony wyjaśniamy, że jeżeli wartość sprzedaży nie przekracza kwoty 450 zł (100 euro) wówczas przedsiębiorca może wystawić paragon z NIP nabywcy, który będzie traktowany na równi z fakturą VAT. 
 4. Przypominamy również, że nadal obowiązuje mechanizm podzielonej płatności dotyczący tylko określonych towarów i usług.  Obowiązek zapłaty poprzez ten mechanizm dotyczy tylko faktury lub transakcji objętych umową na sumę 15.000 zł brutto i powyżej zawierającej towary lub usługi występujące w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.  W przypadku pojawienia się faktury budzącej wątpliwości z Państwa strony co do sposobu jej zapłaty, zawsze prosimy o kontakt z działem księgowości.
 5. Nadal, podobnie jak w roku 2020, w przypadku dokonywania każdej transakcji powyżej 15 tys. zł., w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji podatkowych,
   w przypadku gdy dokonujemy płatności przelewem na rzecz dostawcy towarów lub usługodawcy będącego czynnym podatnikiem VAT, a zakupy potwierdzone są fakturą,  należy  dokonać tej płatności na rachunek rozliczeniowy prowadzony przez banki lub imienne rachunki w SKOK zamieszczone w wykazie podatników VAT potocznie nazywanym białą listą. Weryfikacji należy dokonać przed dokonaniem płatności, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zwrócić się o pomoc do działu księgowości.
 6. W przypadku planowania zawarcia umowy zlecenie należy pamiętać o konieczności dokonania zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych osoby, z którą zostaje podpisana umowa w terminie 7 dni. Termin wyrejestrowania z ZUS jest taki sam, dlatego też prosimy bez zbędnej zwłoki zgłaszać zmiany w tych sprawach do biura okręgu.
 7. Jak co roku prosimy o sporządzenie na dzień 31.12.2020 r. protokołu z kontroli funduszu koła (druk w załączeniu),               
 8. Kołom, które prowadzą łowiska specjalne przypominamy o obowiązujących w PZW zasadach prowadzenia tej działalności, zgodnie z którą budżet łowiska nie może zamykać się stratą, a jego finansowanie z działalności statutowej nie jest możliwe. Dodatkowo prosimy o rzetelne ewidencjonowanie osób, które wykupują składki na łowiska. W przypadku sprzedaży na rzecz osoby niezrzeszonej w PZW ciąży na nas obowiązek wykazania takiej transakcji w deklaracji JPK_V7M, w terminie do 25 dnia następującego po miesiącu, w którym sprzedaż nastąpiła. Wpłaty od osób niezrzeszonych powinny być pobierane na rachunek bankowy lub przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Informujemy, że wszystkie składki i opłaty na rok 2021 zostały utrzymane z roku 2020 ( w załączeniu ).

Przypominamy, że składka wpisowe uczestnika wynosi – 12 zł.

Zezwolenia na amatorski połów ryb w roku 2021 są z nadrukiem pierwszej strony w trzech kolorach i należy je wydawać w następujący sposób:

– kolor czerwony – składka pełna

– kolor zielony – składka N- 2

– kolor czarny – składka N – 1

Uwaga ! – w przypadku nabycia składki uzupełniającej zezwolenia nie wymienia się.

                                                                                  Z poważaniem

                                                                                  Główny Księgowy PZW Kraków

                                                                                  Patrycja Machnik

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2021 r.  

 Lp Treść   Wysokość kwotowa w złotych
 1. Składka członkowska  100,00
 2. Składka członkowska ulgowa
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat  
 50,00
 3. Składka członkowska ulgowa
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami  
 25,00
 4. Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW  

25,00
0,00
 5. Legitymacja członkowska   5,00

Uwaga:  

1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2020 r.    

1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.    

Uchwała nr 269/IX/2020 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 19 września 2020r. w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2021 r.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *