Przydatne linki

Zarybianie karpiem

RÓŻNE OPINIE NA TEMAT ZARYBIANIA KARPIEM

Prawnik radzi – Zarybianie karpiem

Po kilku latach wędkowania i rozmowach nad wodą z wędkarzami każdy mówi, że kiedyś było lepiej. To znaczy kiedy w naszych wodach nie było karpia. W związku z tym moje pytanie dotyczy tego, czy PZW może zarybiać nasze wody karpiem i na jakiej podstawie prawnej? Z tego, co mi wiadomo, to jest zakaz zarybiania obcymi gatunkami ryb. A taką rybą jest karp. Doszukałem się wielu negatywnych treści na temat tej ryby, a mam wrażenie, że wielu osobom na tym nie zależy, żeby się tym zainteresować. Czemu karp nie jest wpuszczany tylko na łowiska specjalne?

(Pytanie Czytelnika)

Ocenę wpływu zarybień karpiem na środowisko pozostawiam fachowcom w tej dziedzinie. Ze swojej strony mogę natomiast odpowiedzieć na pytanie dotyczące prawnych możliwości zarybiania wód PZW karpiem. Zacznę od tego, że podstawę prawną takich działań stanowią przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym (dalej: ustawa) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie (dalej: rozporządzenie). Przedmiotowe przepisy posługują się trzema pojęciami, mającymi znaczenie w kontekście zadanego przez Czytelnika pytania, a mianowicie:

– ryby gatunku obcego;

– ryby uznane za nierodzime;

– ryby uznane za rodzime.

Generalną zasadą, ustanowioną przepisem art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, jest konieczność uzyskania zezwolenia na wprowadzenie ryb gatunku obcego, polegające na zarybieniu wód. Organem właściwym do wydawania zezwoleń jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zezwolenia takie wydawane są na wniosek zainteresowanego, w drodze decyzji administracyjnej, na czas określony.

Od powyższej zasady istnieje jednak wyjątek, wprowadzony przepisem art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy, który stanowi, że zezwolenia nie wymaga wprowadzanie ryb gatunku obcego wymienionego w wykazie gatunków ryb uznanych za nierodzime określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 3f pkt 1 lit. a, polegające na zarybieniu wód, dokonywane zgodnie z warunkami określonymi w tych przepisach. Przepisami tymi są przepisy ww. rozporządzenia. Rozporządzenie określa wykaz gatunków ryb uznanych za nierodzime, wykaz gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunki wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie, polegające na zarybieniu wód. Zgodnie z § 2 omawianego rozporządzenia – karp w jeziorach i zbiornikach zaporowych należy do gatunku ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie, polegające na zarybieniu wód. Innymi słowy, bez konieczności uzyskania zezwolenia możliwe jest zarybianie karpiem jezior i zbiorników zaporowych.

Fakt braku konieczności uzyskania zezwolenia nie oznacza jednak, że przy zarybianiu karpiem jezior i zbiorników zaporowych można tej czynności dokonywać w sposób dowolny. Przepis § 5 rozporządzenia stanowi, że gatunki ryb uznane za nierodzime określone w § 2, a więc także karpie, mogą zostać wprowadzone do powierzchniowych wód śródlądowych, jeżeli:

1) w operacie rybackim przewidziano wprowadzenie ryb tych gatunków i uzasadniono to oraz określono rodzaj i ilość materiału zarybieniowego;

2) operat rybacki, w którym przewidziano wprowadzenie ryb tych gatunków, uzyskał pozytywną opinię sporządzoną przez uprawnioną jednostkę wskazaną w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 6 ustawy;

3) pochodzą one z obiektu przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb, w którym w okresie 3 lat poprzedzających to wprowadzenie nie stwierdzono występowania gatunku niedocelowego w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia nr 708/2007.

Ponadto warunkiem zarybień karpiem jezior i zbiorników zaporowych jest zastosowanie dawki zarybieniowej odpowiednio nie większej niż:

1) 4 kg i 5 kg kroczka karpia na 1 ha powierzchni obwodu rybackiego – dla jezior i zbiorników zaporowych o powierzchni nieprzekraczającej 100 ha;

2) 3 kg i 4 kg kroczka karpia na 1 ha powierzchni obwodu rybackiego – dla jezior i zbiorników zaporowych o powierzchni powyżej 100 ha do 500 ha;

3) 2 kg i 3 kg kroczka karpia na 1 ha powierzchni obwodu rybackiego – dla jezior i zbiorników zaporowych o powierzchni powyżej 500 ha.

Reasumując, zarybianie karpiem jezior i zbiorników zaporowych nie wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy. Działanie to wymaga jedynie dochowania warunków, o których mowa w § 5 rozporządzenia. Zarybianie karpiem innych wód wymaga natomiast uzyskania zezwolenia, na zasadach określonych w przepisach art. 3–3i ustaw

 

Pismo Nowego Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w temacie zarybiania

zbiorników Karpiem:

Witam,

Jeżeli uznamy opinię Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie za merytorycznie słuszną,

to jak pisze prof. Wojciech Radecki:

„Po 6 latach PROP w piśmie z dnia 4 sierpnia 2008 skierowanym do członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego uznała, że zarybianie wód otwartych karpiem i karasiem srebrzystym wymaga zezwolenia wydanego w trybie art. 3 ustawy rybackiej. Zdaniem PROP samo wpisanie zarybiania gatunkami obcymi w operacie rybackim nie może być podstawą dokonywania zarybień”.

Ustawa z 18 kwietnia 1985 o rybactwie śródl ądowym (Dz.U. 1999 nr 66, poz. 750 ze zm).; precyzuje ten zapis, takie zarybianie jest wykroczeniem ujętym w wykazie wykroczeń w art. 27 ust. 1 pkt 3 ustawy rybackiej, kto narusza przepisy /art. 3/ dopuszcza się czynu zabronionego i karalnego jako wykroczenie grzywną do 5 000 zł.

W oparciu o stanowisko prof. Ryszarda Bartla, PROP 30 stycznia 2002 roku wydała opinię DOPwm-0010-18/02, w której stwierdziła, że:

  • gatunki ryb, które s ą w Polsce od kilkudziesięciu lat, należy dopuścić do chowu i hodowli tylko w gospodarstwach rybackich /stawach/;
  • gatunki ryb, które wyst ępują w Polsce od ponad 100 lat należy uznać jako część ichtiofauny rodzimej i warunkowo dopuścić do zarybiania wód otwartych;

Do gatunków ryb, które nas interesuj ą zostały zaliczone: karp, karaś srebrzysty oraz pstrąg tęczowy. Co ma znaczyć „warunkowo”?

Dla mnie jest to oczywiście operat rybacki pozytywnie zaopiniowany przez uprawnioną do tego jednostkę, która w oparciu o art. 196 ust. 1, 2 i 3 ustawy prawo wodne (Dz.U. nr. 115 z 2001 r.), uznała, iż przeznaczony do zarybień skład gatunkowy oraz ilość materiału zarybieniowego w obwodzie rybackim są odpowiednie.

Czy mamy podstawy, by nie uznać pozytywnie zaopiniowanego operatu?

PROP nie posiada regulacji normatywnej do rozstrzygania o sposobie interpretacji obowiązujących przepisów, którą wprowadził do opinii Jacek Engel.W opinii Instytutu Rybactwa Śródlądowego karp, karaś srebrzysty oraz pstrąg tęczowy nie są gatunkami, które u nas nie występują. W ustawie o rybactwie

śródlądowym, nie użyto sformułowania „obce gatunki ryb”, a u żyto „gatunki ryb, które w Polsce nie występują”. Konsekwencją tego sformułowania jest fakt, iż gatunki te występują w śródlądowych wodach płynących w Polsce. Dalej w swojej opinii IRŚ stwierdza „ Wydawanie na podstawie obowiązujących w chwili obecnej aktów prawnych jakichkolwiek zakazów przeprowadzania zarybień karpiem i karasiem srebrzystym jest niezgodne z tymi aktami, a więc niezgodne z obowiązującym prawem. Możliwość wydawania takich zakazów wymagałaby przeprowadzeni a radykalnych zmian w obowiązującym prawie związanym z rybactwem śródlądowym i ochroną środowiska”. Istnieje jeszcze jedna możliwość pisze o niej prof. W. Radecki, „ Zaakceptowanie przez Akademię Rolniczą w Szczecinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie stanowiska PROP

i negatywne opiniowanie operatów rybackich przewidujących zarybianie karpiem, karasiem srebrzystym”. Podkreślić należy, że zgodnie z art.6 ust. 2 ustawy rybackiej podstawowym kryterium oceny racjonalności gospodarki rybackiej jest zgodność z operatem rybackim. Korzystanie z wód obwodu rybackiego wbrew założeniom operatu rybackiego jest czynem zabronionym i karalnym jako wykroczenie z art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy rybackiej

W opinii w sprawie wniosku Okręgu Płocko-Włocławskiego PZW o wydanie zezwolenia na zarybianie karpiem wód regionów wodnych Środkowej oraz Dolnej Wisły jest uzasadnienie:

„Komisja uzasadniając swoją opinię, pragnie zwrócić uwagę na fakt, że w znowelizowanym Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego wszystkim gatunkom obcym przyznano wartość „0” w tabeli określającej wartość współczynnika znaczenia ryb dla rybackiego typu wo dy, popierając w ten sposób zarybianie gatunkami rodzimymi”.

Jest to dla mnie manipulacja. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 stycznia 2007 w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego (Dz.U. nr 27, poz. 181), w  załączniku  nr  3  do  rozporządzenia  określa  sposób  ustalania  znaczenia  gatunków  materiału zarybieniowego określonego gatunku ryb przez współczynnik „k” podany w tabeli. Tabela określa współczynnik odrębny dla rzek, jezior i zbiorników zaporowych. Współczynnik ten wynosi od „5” do „1”,przy „1″ zamieszczony odnośnik oznaczony literą „f”, który objaśnił następująco:

„f ) Z wyłączeniem karpia, karasia srebrzystego, krąpia, leszcza, płoci, wzdręgi oraz amura, pstrąga tęczowego, tołpygi białej i pstrej oraz innych ryb z gatunków rodzimej faunie”

Zapis ten oznacza, iż zarybianie tymi gatunkami ryb mnoży się przez „0” czyli przynosi „0” punktów. Profesor Radecki pisze „ Znamienne jest zredagowani e odnośnika oznaczonego literą „f”. powstaje pytanie,dlaczego między wzdręgą a amurem znajduje się spójnik „oraz” zamiast przecinka. Mo że to oznaczać tylko tyle, że minister w ramach gatunków, które określił imiennie i za które współczynnik „k” równa si ę „0”, zróżnicował dwie grupy:

gatunki nieobce rodzimej faunie – karp, kara ś srebrzysty, krąp, leszcz, płoć, wzdręga, gatunki obce rodzimej faunie – amur, pstr ąg tęczowy, tołpyga biała i pstra”

Dalej pisze prof. Radecki „ O ile dobrze rozumiem intencje ministra, chodzi o to,

że zarybianie karpiem, karasiem srebrzystym, krąpiem, leszczem, płocią i wzdręgą wymaga tylko pozytywnej opinii jednej z trzech instytucji naukowych, dopiero zarybianie amurem, pstrągiem tęczowym, tołpygą białą i pstrą oraz innymi gatunkami obcymi rodzimej faunie wymaga zezwolenia ministra przewidzianego w art. 3 ustawy rybackiej.

Minister postąpił tak w oparciu o wspomniany dokument PROP z 30 stycznia 2002 roku.

Co możemy zrobić?

Zaopiniować pozytywnie wniosek Okręgu PZW

Wpłynąć na doprecyzowanie i uszczegółowienie obowiązującego prawa, drogą wydania rozporządzenia przez ministra rolnictwa i ministra środowiska w którym znajd ą się gatunki, którymi można zarybiać w oparciu o pozytywnie zaopiniowany operat rybacki oraz gatunki które można wprowadzić po uzyskaniu odrębnych zezwoleń.

Podtrzymuje swoje stanowisko i uważam, że powinniśmy wyrazić zgodę na zarybienie karpiem wód regionów wodnych Środkowej oraz Dolnej Wisły.

Z poważaniem

Teodor Rudnik

Inne opinie w temacie:

OBCE GATUNKI RYB RYBY CHRONIONE W POLSCE ZESTAW NA KARPIA

W  Dz. U. nr 189 poz. 1471 z 2009r. ukazało się obwieszczenie w sprawie jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym. Art. 3. ustawy brzmi: Na wprowadzenie do wód gatunków ryb, które w Polsce nie występują, jest wymagane zezwolenie ministra właściwego do spraw rybołówstwa, wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska i po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Do tego artykułu przygotowywane jest rozporządzenie (projekt na stronie Ministr. Środ.: w sprawie listy roślin, zwierząt i grzybów gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. Ryby, które trafiły tam na czarną listę to m.in. amur biały, babka bycza, bass małogębowy, czebaczek amurski, jesiotr rosyjski, peluga, pstrąg tęczowy, pstrąg źródlany, sumik afrykański, trawianka, tołpyga biała, tołpyga pstra. Na liście gatunków zagrażających rodzimej ichtiofaunie lub siedliskom przyrodniczym brak jest: karpia i karasia srebrzystego! Fanom połowu karpia i „japońca” (chińszczyzny 🙂 polecam liczne opracowania naukowe, zapoznanie się z opiniami ichtiologów czy choćby pobieżną lekturę ostatnich WŚ.

Co ciekawe w sprawie rozporządzenia odbyły się konsultacje społeczne z następującymi organizacjami:
1. Instytut Badawczy Leśnictwa
2. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
3. Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
4. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
5. Uniwersytet Jagielloński – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
6. Uniwersytet Warszawski – Wydział Biologii
7. Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Biologicznych
8. Uniwersytet Śląski – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
9. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Biologii
10. Uniwersytet im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
11. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Rolnictwa i Biologii, Wydział Nauk o Zwierzętach, Wydział Leśny, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska
12. Polski Związek Łowiecki
13. Rada Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych
14. Rada Ogrodów Botanicznych
15. Państwowa Inspekcja Weterynaria
16. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
17. Polskie Towarzystwo Leśne
18. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
19. Centrum Prawa Ekologicznego
20. Klub Przyrodników
21. Liga Ochrony Przyrody
22. Polski Klub Ekologiczny
23. Polski Związek Działkowców
24. Związek Szkółkarzy Polskich

Zwróćcie uwagę, że można znaleźć tu taki Polski Związek Działkowców a nie ma naszego PZW!!!! WHY???