Przydatne linki

Informacja o połowie na “Wodach Polskich”

Wody Polskie udostępniają do połowu w naszym okręgu na dziś:

Lista obwodów udostępnionych przez RZGW Kraków

Rzeka Skawa i dopływ: 1 Odcinek rzeki Skawy od ujścia Stryszawki do starego mostu drogowego w Zembrzycach 2 Odcinek rzeki Skawy od stopnia-bystrze znajdującego się 150 m poniżej mostu drogowego na trasie Świnna Poręba – Gołębiówka do ujścia Ponikiewki. 3 – dolny odcinek Paleczki od ujścia potoku Jachówka do mostu drogowego na trasie Zembrzyce-Dąbrówka.

Zbiornik Świnna Poręba – z wyłączeniem możliwości połowu w miejscach określonych w Regulaminie amatorskiego połowu ryb.

ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ, „NASZE ŁOWISKA”, UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH OBJĘTYCH RACJONALNĄ GOSPODARKĄ RYBACKĄ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKI

Zezwolenie wydane przez Dyrektora RZGW PGW WODY POLSKIE upoważnia do amatorskiego połowu ryb w wodach obwodów rybackich, których wykaz  zamieszczony jest na stronach  PGW WP.

    Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich zgodnych z Wykazem obwodów rybackich państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie udostępnionych do amatorskiego połowu ryb w ramach zezwolenia „NASZE ŁOWISKA” w roku kalendarzowym 2022 (tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.) nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW PGW WP oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2168).

  • Koszt zezwolenia na amatorski połów ryb z brzegu wynosi 250,00 zł brutto.
  • Koszt ulgowego zezwolenia na amatorski połów ryb z brzegu wynosi 125,00 zł brutto.

Do ulgi w opłacie uprawniona jest młodzież szkolna do 18 roku życia. Studenci do 26 lat., kobiety, które ukończyły lub ukończą w danym roku kalendarzowym 60 lat i mężczyźni, którzy ukończyli lub ukończą w danym roku kalendarzowym 65 lat. Aby potwierdzić uprawnienie do ulgi, wystarczy okazać przy kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek (legitymacja szkolna).

  • Koszt dopłaty za łowienie z łodzi wynosi 50 zł brutto – możliwość połowu z jednostki pływającej dotyczy tylko obwodów na których, zgodnie ze stosownymi regulaminami amatorskiego połowu ryb, jest to dopuszczalne
  • Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską.

Opłatę za zezwolenie „Nasze Łowiska” w obwodach rybackich zgodnych z Wykazem obwodów rybackich państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie udostępnionych do amatorskiego połowu ryb w ramach zezwolenia „NASZE ŁOWISKA” należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej.

Opłaty należy wnosić na jedno z konto: PGW WP RZGW w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków  Numer konta bankowego: 15 1130 1017 0020 1510 6720 0171 z podaniem tytułu przelewu: NASZE ŁOWISKA Z BRZEGU/JEDN.PŁYW. 2022 oraz dane osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA, NR KARTY WĘDKARSKIEJ.

Czas wysłania zezwolenia do adresata wynosi do 3 dni roboczych od uzyskania statusu kompletności dokumentacji tj. od dnia otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty wraz z danymi o których mowa w punkcie 3 oraz zaksięgowania wpłaty na rachunku PGW WP.

Opłaty przyjmowane będą tylko w podstawowej jednostce monetarnej Polski tj. w złotych polskich (PLN). Żądanie przekazania faktury VAT należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Nie istnieje stacjonarny punkt, gdzie można dokonać zakupu zezwolenia na amatorski połów ryb. Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia oraz druku przelewu: – brak imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru karty wędkarskiej czy nazwy zezwolenia powoduje nieważność tych dokumentów.

UWAGA! – Jeśli osobą wędkującą nie jest właściciel rachunku bankowego, należy w tytule przelewu podać obowiązkowo imię i nazwisko wędkującego oraz jego adres zamieszkania.

Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty).

Lista obwodów udostępnionych przez RZGW Bydgoszcz

Obwód rybacki Jeziora Białe na rzece Miała – Nr 1 (poz. 537). Obwód obejmuje wody jezior: Białe, Mileczki i Górne wraz z wodami rzeki Miała na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze gminnej w miejscowości Hamrzysko do osi podłużnej mostu w miejscowości Mężyk na drodze powiatowej Biała – Miały oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka rzeki.

Obwód rybacki Jeziora Wielkie na rzece Miała – Nr 2 (poz. 538). Obejmuje wody jezior:
1)  Bąd, Księże, Małe, Wielkie i Główki wraz z wodami rzeki Miała na odcinku od osi podłużnej mostu w miejscowości Mężyk na drodze powiatowej Biała – Miały do osi podłużnej mostu w miejscowości Miały na drodze powiatowej Piłka – Wieleń,
2)  Święte wraz z wodami cieku łączącego to jezioro z rzeką Miała – oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.

Obwód rybacki Jeziora Borówno na cieku Skicka Struga – Nr 1 (poz. 411). Obejmuje wody jezior:
1)  Borówno i Kujan Mały wraz z wodami cieku Skicka Struga (Kocunia) na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej przepustu kolejowego na trasie Złotów – Wersk,
2)  Wierzchołek (Zielone) wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do miejsc wpływu cieku do jeziora Borówno
– oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.

Obwód rybacki Jeziora Sławianowo na cieku Skicka Struga – Nr 4 (poz. 414). Obejmuje wody jezior: Sławianowo, Moczadła i Piesno wraz z wodami cieku Skicka Struga (Kocunia) na odcinku od miejsca wypływu z Jeziora Ostrowie do osi podłużnej mostu na drodze gminnej Buntowo – Sławianowo oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka cieku.

Obwód rybacki Jeziora Wilczyńskie na cieku bez nazwy w zlewni kanału Ostrowo – Gopło – Nr 1 (poz. 273). To wody Jeziora Wilczyńskiego wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego Jezioro Wilczyńskie z Jeziorem Kownackie na odcinku od miejsca wypływu cieku z Jeziora Wilczyńskie do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Świetne – Wilczyn oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.

Obwód rybacki rzeki Szczyra – Nr 1 (poz. 356). Obwód obejmuje wody rzeki Szczyra od jej źródeł do ujścia do rzeki Gwda wraz z wodami jej dopływów oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki albo jej dopływów.

Obwód rybacki Jeziora Głomskie na rzece Głomia – Nr 1 (poz. 408). Obejmuje wody Jeziora Głomskiego wraz z wodami rzeki Głomia na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Zakrzewo – Stara Wiśniewka oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka rzeki.

Obwód rybacki Jeziora Słonowo na cieku bez nazwy w zlewni cieku Mierzęcka Struga – Nr 1(poz. 516). Obejmuje wody jeziora Słonowo wraz z wodami cieku bez nazwy od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do ujścia do cieku Mierzęcka Struga oraz wody dopływów tego jeziora albo tego cieku.

Obwód rybacki Jeziora Przecięte na rzece Racza – Nr 1 (poz. 560). To Jezioro Przecięte wraz z wodami rzeki Racza na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej przy Leśnictwie Janczewo oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka rzeki.

Wody pstrągowe na terenie RZGW Bydgoszcz

Obwód rybacki rzeki Szczyra – Nr 1 (poz. 356). Obwód obejmuje wody rzeki Szczyra od jej źródeł do ujścia do rzeki Gwda wraz z wodami jej dopływów oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki albo jej dopływów.

Lista obwodów udostępnionych przez RZGW Poznań

Rzeka Ner na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej mostu w miejscowości Lutomiersk na drodze wojewódzkiej Szadek – Łódź wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów

Jezioro Lusowskie wraz z wodami rzeki Sama od jej źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze powiatowej Więckowice – Tarnowo Podgórne oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka rzeki

Jezioro Szymanowskie wraz z wodami kanału Szymanowo – Grzybno na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego kanału w odległości 100 m powyżej miejsca wpływu kanału do tego jeziora do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Gaj – Szymanowo

Jezioro Bielskie, Koleńskie, Belisz, Sołeckie I i Kludno wraz z wodami cieku Struga Kamionka od jego źródeł do ujścia do rzeki Warta oraz wody dopływów tych jezior albo tego cieku.

Jezioro Radziszewskie wraz z wodami dopływów tego jeziora

Kolejne wody przewidziane do zagospodarowania przez Dyrektora RZGW Wód Polskich w Poznaniu na rok 2023.

  • obwód rybacki Jeziora Kierskie Małe na rzece Samica – Nr 2 (poz. 145) – położony w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Rokietnica.
  • obwód rybacki Jeziora Białe na cieku Struga Lubikowska – Nr 2 (poz. 216) – położony w województwie lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Pszczew.
  • obwód rybacki Jeziora Łowyńskie na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Dormowska – Nr 1 (poz. 205) – położony w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w gminie Międzychód – obszar wiejski.
  • obwód rybacki Jeziora Proboszczowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – Nr 1 (poz. 198) – położony w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w gminie Międzychód – obszar wiejski.

Lista obwodów udostępnionych przez RZGW Białystok

Rzeka Narew – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Narew na odcinku od ujścia rzeki Biebrza do ujścia rzeki Szkwa wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem rzek: Biebrza i Pisa.

Rzeka Pisa – Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Pisa od ujścia rzeki Wincenta do jej ujścia do rzeki Narew,
b) rzeki Wincenta,
wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka. Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Pisa od osi podłużnej mostu kolejowego w miejscowości Pisz do ujścia rzeki Wincenta wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

Jezioro Silec (Sileckie) – Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Silec (Sileckie) wraz z dopływami wraz z wodami odpływu rzeką Liwna do przepustu pod drogą Solanka – Srokowo.

Jezioro Łaźno – Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Szwałk Wielki,
b) jeziora Szwałk Mały,
c) jeziora Pilwąg,
d) jeziora Łaźno (Haszno),
e) jeziora Litygajno,
f) jeziora Mazury (Birek),
wraz z wodami cieków łączących ww. jeziora,
g) rzeki Czarna Struga na całej długości,
h) rzeki Łaźna Struga od jeziora Łaźno do połączenia z rzeką Połomska Młynówka,
i) rzeki Mazurka od miejscowości Zawady Oleckie do jej ujścia do jeziora Mazury,
z wyłączeniem wód rzeki Połomska Młynówka.

Jezioro Iławki – Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Iławki wraz z wodami odpływu z jeziora Iławki do przepustu pod drogą w miejscowości Sterławki Wielkie

Jeziora Krzywe – Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Krzywe (Krzywe Małe) wraz z wodami odpływu na odcinku do przepustu pod mostem drogowym w miejscowości Kałtki.

Jezioro Reszki – Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Reszki wraz z wodami dopływu do jeziora Kukowo.

Jezioro Stoczek – Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Stoczek wraz z wodami cieku łączącego jezioro Stoczek z jeziorem Ublik Mały do drogi Orzysz – Konopki Wielkie.

Jeziora Kiełki – Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Kiełki (Chełchy),
b) jeziora bez nazwy o pow. Ok 2,8 ha kolo miejscowości Gryzy, wraz z wodami cieku na odcinku od źródeł do osi podłużnej mostu drogowego Olecko – Giżycko.

Jeziora Wityny – Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Wityny (Jachimowo) wraz z wodami dopływów i odpływu z jeziora Wityny do jeziora Haleckie na odcinku do osi podłużnej mostu w miejscowości Oracze.

Lista obwodów udostępnionych przez RZGW Kraków

Rzeka Skawa i dopływ: 1 Odcinek rzeki Skawy od ujścia Stryszawki do starego mostu drogowego w Zembrzycach 2 Odcinek rzeki Skawy od stopnia-bystrze znajdującego się 150 m poniżej mostu drogowego na trasie Świnna Poręba – Gołębiówka do ujścia Ponikiewki. 3 – dolny odcinek Paleczki od ujścia potoku Jachówka do mostu drogowego na trasie Zembrzyce-Dąbrówka.

Zbiornik Świnna Poręba – z wyłączeniem możliwości połowu w miejscach określonych w Regulaminie amatorskiego połowu ryb.

KOLEJNE PLANOWANE WODY NA ROK 2023 które najprawdopodobniej zastaną udostępnione Wędkarzom. (Źródło informacji – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Warszawa) 

Lista obwodów udostępnionych przez RZGW Rzeszów

Obwód rybacki rzeki Tanew nr 1 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Tanew na odcinku od jej źródeł do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącego do niej potoku Złota Nitka w miejscowości Księżpol oraz wody dopływów na tym odcinku wraz z wodami zbiorników zaporowych: w rejonie miejscowości Górecko Kościelne oraz w miejscowości Sigła na rzece Szum, w miejscowości Józefów na rzece Niepryszczka, w miejscowości Majdan Sopocki na rzece Sopot, w miejscowości Susiec na rzece Jeleń i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego
odcinka, z wyłączeniem wód rzeki Wirowa oraz wód znajdujących się w granicach Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Obwód rybacki rzeki Tanew nr 2 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Tanew na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącego do niej potoku Złota Nitka w miejscowości Księżpol do jej ujścia do rzeki San oraz wody dopływów na tym odcinku wraz z wodami zbiornika Bojary na rzece Osa i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

Obwód rybacki rzeki San nr 1 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki San na odcinku od granicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego do osi podłużnej mostu drogowego w miejscowości Rajskie wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka z wyłączeniem wód znajdujących się w
granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Obwód rybacki zbiornika Solina na rzece San nr 2 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki San na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego w miejscowości Rajskie do osi
podłużnej korony zapory zbiornika Solina wraz z wodami zbiornika zaporowego Solina oraz wody dopływów na tym
odcinku wraz z wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z
wyłączeniem wód rzeki Solinka od jej źródeł do osi podłużnej mostu drogowego w miejscowości Bukowiec (przy ujściu
potoku Kamienny)

Obwód rybacki zbiornika Myczkowce na rzece San nr 3 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki San na odcinku od osi podłużnej korony zapory zbiornika Solina do osi podłużnej korony zapory zbiornika Myczkowce wraz z wodami zbiornika zaporowego Myczkowce oraz wody dopływów na tym odcinku wraz z wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

Obwód rybacki rzeki San nr 4 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki San na odcinku od osi podłużnej korony zapory zbiornika Myczkowce do linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącej do niej rzeki Osława wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka

Obwód rybacki rzeki San nr 5  – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki San na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącej do niej rzeki Osława do linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącego do niej potoku Baryczka wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie
lub odpływie do wód tego odcinka z wyłączeniem wód rzeki Osława

Obwód rybacki zbiornika Besko na rzece Wisłok nr 1 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisłok na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej korony zapory zbiornika Besko wraz z wodami zbiornika zaporowego Besko oraz wody dopływów na tym odcinku wraz z wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka

Obwód rybacki rzeki Wisłok nr 2 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisłok od osi podłużnej korony zapory zbiornika Besko do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki Stobnica wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

Obwód rybacki rzeki Wisłoka nr 1 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisłoka na odcinku od jej źródeł do linii będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki Jasiołka wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka z wyłączeniem wód rzeki Ropa oraz wód znajdujących się w granicach Magurskiego Parku Narodowego

Obwód rybacki rzeki Wisłoka nr 2 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisłoka na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki Jasiołka do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącego do niej potoku Jodłówka wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód rzeki Jasiołka

Obwód rybacki rzeki Strwiąż nr 1 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Strwiąż na odcinku od jej źródeł do granicy Rzeczpospolitej Polskiej wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka

Obwód rybacki rzeki Solinka nr 1 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Solinka na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej mostu drogowego w miejscowości Bukowiec (przy ujściu potoku Kamienny) wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka z wyłączeniem wód
znajdujących się w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Obwód rybacki rzeki Osława nr 1 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Osława od jej źródeł do ujścia do rzeki San wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

Obwód rybacki rzeki Wiar nr 1 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wiar na odcinku od jej źródeł do granicy Rzeczpospolitej Polskiej wraz z wodami dopływów na tym odcinku i naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka oraz źródłowe odcinki potoku Wyrwa (dopływ Wiaru) w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.

Obwód rybacki rzeki Ropa nr 3 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Ropa na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącego do niej potoku Libuszanka do jej ujścia do rzeki Wisłoka wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka z wyłączeniem wód znajdujących się w granicach Magurskiego Parku Narodowego.

Obwód rybacki rzeki Jasiołka nr 1 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Jasiołka od jej źródeł do ujścia do rzeki Wisłoka wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

Obwód rybacki rzeki San nr 6 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki San na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącego do niej potoku Baryczka do linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącej do niej rzeki Stupnica wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub
odpływie do wód tego odcinka.

Obwód rybacki rzeki San nr 7 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki San na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącej do niej rzeki Stupnica do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki Wisznia wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub
odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód rzeki Wiar na odcinku od jej źródeł do granicy Rzeczpospolitej
Polskiej

Obwód rybacki rzeki San nr 8 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki San na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki Wisznia do linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącej do niej rzeki Wisłok wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód rzeki Lubaczówka.

Obwód rybacki rzeki Wirowa nr 1 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wirowa na odcinku od jej źródeł do ujścia do rzeki Tanew wraz z wodami zbiornika Lubliniec Stary oraz wody dopływów na tym odcinku wraz z wodami naturalnych zbiorników wodnych o
ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

Obwód rybacki rzeki Lubaczówka nr 1 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Lubaczówka na odcinku od granicy Rzeczpospolitej Polskiej do jej ujścia do rzeki San wraz z wodami dopływów na tym odcinku w granicach Rzeczpospolitej Polskiej i wodami naturalnych zbiorników
wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka

Obwód rybacki rzeki Mleczka nr 1 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Mleczka od jej źródeł do ujścia do rzeki Wisłok wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka

Obwód rybacki zbiornika Mokrzec na rzece Wisłoka nr 3 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisłoka na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącego do niej potoku Jodłówka do linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącego do niej potoku Dulcza wraz z wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

Obwód rybacki rzeki Wisłoka nr 4 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisłoka na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu
uchodzącego do niej potoku Dulcza do linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącej do niej rzeki
Tuszymka oraz wody dopływów na tym odcinku wraz z wodami zbiorników zaporowych: Cierpisz i Kamionka na rzece
Tuszymka i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka

Obwód rybacki rzeki Wisłoka nr 5 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisłoka na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącej do niej rzeki Tuszymka do jej ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

Obwód rybacki rzeki San nr 9 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki San na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącej do niej rzeki Wisłok do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki Tanew oraz wody dopływów rzeki San na tym odcinku wraz z wodami zbiorników zaporowych: Brzóza Królewska na rzece
Tarlaka, Ożanna na rzece Złota i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód
tego odcinka, z wyłączeniem wód rzeki Wisłok.

Obwód rybacki rzeki Wisłok nr 3 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisłok na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki Stobnica do osi podłużnej mostu kolejowego w Rzeszowie wraz z wodami zbiornika zaporowego Rzeszów oraz wody dopływów na tym odcinku wraz z wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód rzeki Stobnica.

Obwód rybacki rzeki Wisłok nr 4 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisłok od osi podłużnej mostu kolejowego w Rzeszowie do jej ujścia do rzeki San oraz wody dopływów rzeki Wisłok na tym odcinku wraz z wodami zbiornika Jasionka-Nowa Wieś na rzece Czarna i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód rzeki Mleczka.

Obwód rybacki rzeki Stobnica nr 1 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Stobnica od jej źródeł do ujścia do rzeki Wisłok oraz wody dopływów na tym odcinku wraz z wodami dolnego zbiornika Blizne na potoku Łondzierz i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

Obwód rybacki zbiornika Klimkówka na rzece Ropa nr 1 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Ropa na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej korony zapory zbiornika Klimkówka wraz z wodami zbiornika zaporowego Klimkówka oraz wody dopływów na tym odcinku wraz z wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

Obwód rybacki rzeki Ropa nr 2 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Ropa na odcinku od osi podłużnej korony zapory zbiornika Klimkówka do linii
prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącego do niej potoku Lubiszanka wraz z wodami dopływów na
tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka z
wyłączeniem wód znajdujących się w granicach Magurskiego Parku Narodowego.

Obwód rybacki rzeki San nr 10 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki San na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki Tanew do jej ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

Obwód rybacki rzeki Sanna nr 1 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Sanna od jej źródeł do ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

Obwód rybacki rzeki Trześniówka nr 1 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Trześniówka od jej źródeł do ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka

Obwód rybacki rzeki Łęg nr 1 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Łęg od jej źródeł do ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami zbiornika zaporowego Wilcza Wola oraz wody dopływów na tym odcinku wraz z wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka

Obwód rybacki rzeki Bukowa nr 1 – Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Bukowa od jej źródeł do ujścia do rzeki San wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka

Linki do informacji o obwodach rybackich Wód Polskich – „Nasze Łowiska”


 RZGW w Białymstoku – https://bialystok.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/zezwolenia-nasze-lowiska

– RZGW w Bydgoszczy – https://bydgoszcz.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/nasze-lowiska

– RZGW w Poznaniu – https://poznan.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/1051-zezwolenie-nasze-lowiska

– RZGW w Krakowie – https://krakow.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/zezwolenie-nasze-lowiska

źródło: www.dbaits.pl , www.wody.gov.pl