Przydatne linki

Sprawozdania za 2020 r.

REGULAMIN WALNEGO

ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWO-

WYBORCZEGO

 KOŁA PZW “Alwernia” w Regulicach

 

 1. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu mają członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego Koła “Alwernia”

 2. Członkowie Koła (UWAGA! nie dotyczy członków uczestników) mają prawo wybierać i być wybieranym (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury, wnioski oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.

 3. Walne Zgromadzenie Członków Koła otwiera Prezes Zarządu Koła lub w jego zastępstwie Wiceprezes.

 4. Prezes Zarządu Koła proponuje kandydaturę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącego może zaproponować każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia posiadający czynne prawo wyborcze.

 5. W następstwie wyboru Przewodniczący Zgromadzenia proponuje skład Prezydium Walnego Zgromadzenia. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik Zgromadzenia posiadający czynne prawo wyborcze.

 6. Po wyborach Prezydium Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący przeprowadza wybory komisji mandatowej, skrutacyjnej, wyborczej oraz komisji uchwał i wniosków. Kandydatów do komisji może zgłosić każdy uczestnik Zgromadzenia posiadający czynne prawo wyborcze.

 7. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, składu Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Zgromadzenia a także wybór komisji odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 8. Przewodniczący Zgromadzenia czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, czuwa także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami Statutu PZW i Regulaminu Organizacyjnego Koła.

 9. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący Zgromadzenia.

 10. Poza kolejnością Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom władz i organów wyższych PZW oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.

 11. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut).

 12. Goście zaproszeni i przedstawiciele władz i organów wyższych PZW mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie władz i organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.

 13. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność Walnego Zgromadzenia w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest obecne ponad ½ członków uprawnionych do głosowania. Jeżeli w Walnym Zgromadzeniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zgromadzenia w II terminie, wyznaczonym co najmniej trzydzieści minut po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umiesz­czona w zawiadomieniu o miejscu i terminie walnego zgromadzenia.

 14. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd Koła projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał Walnego Zgromadzenia. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący Zgromadzenia.

 15. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 16. O podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów „za” niż „przeciw” (zwykła większość).

 17. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem lub uchwałą ilość oddanych głosów „za” i „przeciw” jest równa, wniosek lub uchwała upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści dokumentu chyba, że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Zgromadzenia w porozumieniu z Prezydium.

 18. Głosowania przeprowadza Przewodniczący Zgromadzenia. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.

 19. Walne Zgromadzenie członków Koła przyjmuje oddzielnie uchwały, w szczególności w sprawach:

       – zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła za dany rok

       – zatwierdzenia sprawozdania z Komisji Rewizyjnej za dany rok,

       – zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego za rok 2021,

       – zatwierdzenia sprawozdania z działalności gospodarczej na łowisku specjalnym za 2021  rok

       – planu pracy na dany rok oraz preliminarza finansowego na dany rok,

       – liczby godzin pracy na rzecz Koła  oraz ekwiwalentu za tę pracę w danym roku,

       – innych dotyczących działalności Koła.

 1. Po wyczerpaniu porządku Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu Walne Zgromadzenie ulega rozwiązaniu.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia w porozumieniu z Prezydium.

 

               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia                                                                 

                         ………………………………………                                                       (podpis)     

  Alwernia   dnia 20  listopada 2021  r.

 

                  

 

 

   Sprawozdanie z działalności Koła PZW „Alwernia”

  za okres 8 marca 2020 do 31 grudnia 2020 r.

 

 

Koledzy rok  2020  był bardzo specyficznym dla całej społeczności w tym także nas wędkarzy. Po naszym Zebraniu Walnym w dniu 8 marca  rozpoczął się kryzys wynikający z wiadomości o koronawirusie który owładnął cały świat. Od 17 do 31 marca mieliśmy nieczynne Biuro Zarządu ponieważ nie było żadnych informacji z Okręgu jak działać bezpiecznie, były tylko informacje powtórzone za poleceniami z Rządu. W dniu 1 kwietnia rozpoczęliśmy przyjmowanie opłat na rok bieżący co zostało bardzo dobrze przyjęte przez wędkarzy. Inne Koła nie uczynniły swoich urzędów do połowy kwietnia. Także rozpoczęcie wędkowania na Łowisku „Skowronek” nie było możliwe od terminu ustalonego na Walnym Zebraniu. Dopiero po częściowym poluzowaniu zakazów, mogliśmy wyjechać na łowisko i nie tylko. Także praca Zarządu była utrudniona przez szalejącego wirusa.

Zgodnie ze statutem związku zakończyliśmy kadencję czteroletnią.

Ze względu na pandemię pełniliśmy obowiązki do dziś.

 

 

 

Zarząd Koła działa w  składzie:

 Prezes                                                –           Tadeusz Cichoń,

V-ce Prezes ds. sportowych               –           Robert Biel,

V-ce -Prezes ds. Gospodarczych       –           Krzysztof Drzymała,

Sekretarz                                            –           Paweł Biel,

Skarbnik                                             –           Kazimierz Kulczyk,

Członek Zarządu                                –           Edward Doległo,

    -„-                                                   –           Andrzej Opaliński,

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący                                 –           Wacław Opaliński,

Członek Komisji                                –           Franciszek Przejczowski,

   -„-                                                    –           Bronisław Fik,

Skład Zarządu od wyboru cztery lata temu nie uległ zmianie.

W  trakcie kadencji nastąpiła wymiana na stanowisku Rzecznika dyscyplinarnego. Obecnie tą funkcję pełni kol. Dariusz Rek.

Zarząd w ciągu  ostatniego roku odbył  3 posiedzeń, w Biurze Zarządu oraz konsultacje na zasadzie telekonferencji w miarę niezbędnej potrzeby  na których podejmował uchwały dostosowane do zaistniałych warunków i wdrażał je w miarę możliwości. Zarząd pracował w oparciu o zatwierdzony plan pracy i preliminarzy wydatków. W trakcie posiedzeń na bieżąco rozliczaliśmy realizację podejmowanych zadań i stanowiono nowe zadania wynikające z bieżącej działalności a także:

 • Stan przygotowań do zaplanowanych imprez wędkarskich – zawody,

 • Informacje o przebiegu i wynikach odbytych imprez;

 • Stan bieżący finansów Koła;

 • Nabór nowych członków;

 • Rozprowadzanie znaczków opłat członkowskich;

 • Współpraca z władzami samorządowymi;

 • Informacja o działalności Koła w lokalnej prasie i Internecie;

 • Wspólne inicjatywy podejmowane z Zarządami Kół Powiatu w zakresie organizacji zawodów ”Wędkarskiej ligi Powiatowej”

 • Ochrona przed zanieczyszczeniem i kłusownictwem, będącego pod opieką Koła łowiska „Skowronek” oraz pomoc przy zarybianiu i czyszczeniu tego akwenu;

 • Współpraca z biurem Zarządu Okręgu krakowskiego PZW.

W większości posiedzeń brał udział przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Wacek Opaliński, który na bieżąco śledził zgodność i zasadność wydatkowanych środków finansowych oraz działania Zarządu Koła.

 1. Działalność finansowa i organizacyjna

W minionym okresie  Zarząd starał się dobrze gospodarować powierzonymi środkami finansowymi i podobnie do lat ubiegłych na koniec roku uzyskaliśmy bardzo korzystny wynik.

Stan osobowy koła na koniec 2020 roku wyniósł 338 członków, jest to wzrost w stosunku do roku 2019 o 16 członków.

W tym: 10 kobiet, 36 emerytów, 19 młodzieży, 10 odznaczonych złotą i srebrną odznaką PZW, 4 odznaczonych złotą z wieńcami,  259  zwykłych członków.

Na łowisko wykupiło wkładki 94 wędkarzy w tym: po 100 zł – 21 wędkarzy, po 200 zł – 70 oraz 3 wędkarzy po 400 zł, rozprowadziliśmy 66 wkładek jednorazowych  tj. pięć razy więcej jak w roku poprzednim.

W okresie sprawozdawczym koledzy wędkarze byli obsługiwani przez skarbnika Koła z dość dużymi problemami ponieważ w okresie wiosennym był zakaz wychodzenia z domu a wędkarze łowić chcieli, skarbnik przyjął zasadę: przyjmuje wpłaty ale podane dokumenty i pieniądze w kopercie przez bramę ogrodzenia. W dalszym ciągu obowiązywało zgłoszenie telefoniczne. Z tej formy wędkarzy byli zadowoleni.

W dalszym ciągu korzystamy ze strony internetowej www.pzwalwernia.pl, gdzie wprowadzamy bieżące informacje o: ciekawostkach wędkarskich, naszych zawodach, naszej historii, o godzinach urzędowania, trochę o turystyce w naszym rejonie o sprzęcie i zanętach, strona liczy ponad sto czterdzieści podstron. Zachęcamy do korzystania z niej, tam też można otrzymać bieżące informacje o zawodach, a także stwarza wszystkim kolegom możliwość bieżącego śledzenia naszej pracy i zapoznania się z bieżącymi wydarzeniami w Kole.

Od założenia, stronę odwiedziło   187 788  osób, co stanowi 186 odwiedzin dziennie. Uruchomiliśmy nową stronę na facebooku do korzystania z niej także zachęcamy.

 1. Działalność sportowa

Szczegółowo tą działalność można przeczytać w sprawozdaniu v-ce prezesa ds. sportowych kol. Roberta Biela.

Ja chciałbym tylko podziękować:

– po pierwsze kol. Robertowi Bielowi, kol. Adamowi Gajowi za całokształt pracy włożonej

w organizację zawodów sportowych ale także w poprawę obrywających się brzegów od strony lasu.

– po drugie wszystkim pozostałym kolegom, którzy przygotowywali zawody,

– pogratulować dobrych wyników w roku ubiegłym tak w Lidze Powiatowej jak

 i w Krakowskiej Lidze Spławikowej a także „karpiarzom” , chociaż jak wiemy zawodów dużo odwołano.

Szczegóły w sprawozdaniu kol. Roberta.

 1. Działalność gospodarcza

W  kończącym się roku rozpoczęcie sezonu musiało być przesunięte ze względu na sytuację pandemiczną. W ciągu sezonu połowowego wykonaliśmy kilka prac nieodzownych na łowisku: zabezpieczyliśmy brzeg od lasu, założyliśmy tablice informacyjne oraz kosiliśmy brzegi łowiska.

Wice prezes ds. gospodarczych kol Krzysztof Drzymała przez cały rok zbierał i wywoził na wyznaczone miejsce worki ze śmieciami. Za tę niewdzięczną pracę bardzo mu dziękuję.

Jeżeli sytuacja z pandemią się nie zaostrzy rozpoczniemy sezon połowowy 2021 w dniu

3 kwietnia. O czynie wiosennym poinformujemy w późniejszym okresie.

W okresie sprawozdawczym wpuściliśmy do łowiska  różne gatunki ryb za kwotę

28008,00  zł.  w  tym sandacza, węgorza, szczupaka, lina oraz  białej ryby

A dokonał tego zespół pod kierownictwem Edwarda Doległy przy udziale Maćka Głowni Dariusza Rek, Bronka Fika  oraz Pawła Biela.

 1. Zagospodarowanie i ochrona wód

W swej działalności Zarząd przywiązuje ogromną wagę do zagospodarowania i ochrony naszej wody. Czynimy starania, aby we własnym zakresie chronić nasze łowisko przed osobami nieuprawnionymi.

Budżet łowiska stanowi odrębną cześć naszej działalności są to przychody ze sprzedaży zezwoleń połowu tak stałe jak i jednorazowe a także inne wpływy jak dotacja ze starostwa. Szczegółowy preliminarz wpływów i wydatków Koła i łowiska został przedstawiony poniżej.

Koledzy kończąc sprawozdanie pragnę bardzo serdecznie podziękować:

– Prezesowi Zarządu Okręgu oraz pracownikom Biura Zarządu Okręgu za owocną współpracę w minionym okresie.

– Starostwu Powiatowemu za pomoc finansową w działaniu naszego Koła,

– Burmistrzowi Gminy Alwernia za współpracę z naszym Kołem,

– skarbnikowi Koła za ogromne zaangażowanie i ponoszone ryzyko w tym roku w przyjmowaniu opłat i prowadzeniu bieżącej sprawozdawczości.

– grupie zarybieniowej pod wodzą Edwarda Doległo, Bronkowi Fik, Maćkowi Głowni, Darkowi Rek, Pawłowi Bielowi, za zaangażowanie w doborze ryb na łowisko i zarybianiu .

– członkom Zarządu Koła za zaangażowanie i wysiłek włożony w realizację przedsięwzięć omawianych w sprawozdaniu,

– członkom Komisji Rewizyjnej, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu oraz członkom Koła za rzeczową i owocną współpracę z Zarządem,

– koleżance i wszystkim kolegom członkom naszego Koła za utrzymywanie porządku, wzorowe zachowanie na łowisku oraz podporządkowanie zaleceniom Zarządu.

– koledze Darkowi Rek za dokumentację fotograficzną ważniejszych wydarzeń w Kole.

 

Alwernia, dnia 20 listopada 2021 r.                                              Prezes Zarządu

                                                                                                      Tadeusz Cichoń                  

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ KOŁA PZW

 ALWERNIA ZA ROK 2020

 

 1. ZAWODY ORGANIZOWANE DLA CZŁONKÓW NASZEGO KOŁA.

 2. Mistrzostwa Koła ; Seniorów.

         W dniu 20.06.2020 na Zalewie Skowronek odbyła się pierwsza tura Mistrzostw naszego Koła w wędkarstwie spławikowym. Wystartowało 11 zawodników podzielonych na dwa sektory. W sektorze A wygrał Wojtek Kaczmarczyk 6288  który wyprzedził Pawła Biela 5255  i Tomka Strózika 4484. W sektorze  B startowało mniej zawodników, zgodnie z regulaminem zawodnik skrajny z sektora A mający wyższy wynik może odebrać miejsce i tak się stało. W sektorze B nie było pierwszego miejsca. Drugie miejsce zajął  Maciek Głownia 2538  przed Michałem Opalińskim 2478p      

     W dniu 21.06.2020r. na Zalewie Skowronek odbyła się druga Tura Mistrzostw naszego Koła wystartowało 12 zawodników podzielonych na dwa sektory.

 W sektorze A pierwsze miejsce zajął Wojtek Kaczmarczyk 9593p. drugie miejsce zajął Paweł Biel 9033p a trzecie Maciek Głownia 5751p.   W sektorze B wygrał Jarek Nadzieja 6796p, przed Edwardem Doległo 5405p i Tomkiem Strózikiem 3718p

W wyniku dwóch tur zawodów  Mistrzem Seniorów został  Wojtek Kaczmarczyk 2p, drugie miejsce zajął Paweł Biel 4p a trzecie miejsce zajął Maciek Głownia  5p.

 

 1. Zawody „Lato 2020”.

      W dniu 23.08.2020 na naszym Zalewie odbyły się zawody wędkarskie „Lato 2020” W zawodach wystartowało 12 zawodników, którzy  zostali podzieleni na dwa sektory. W sektorze A pierwsze miejsce zajął Paweł Biel 4339p przed Wojtkiem Kaczmarczykiem 2636 i Krzysztofem Drzymałą 2062p. Sektor B wygrał Tomek Strózik 4220p przed  Jarkiem Nadzieją 2796 i Robertem Bielem 2014p.

 

  3.Zawody Odległościowe  im. Władysława Gajosa

        05..09.2020 na naszym zalewie zostały rozegrane zawody zaliczane do Pucharu Skowronka. Zawody Odległościowe im. Władysława Gajosa. Jedenastu zawodników zostało podzielonych na dwa sektory. Sektor A wygrał Maciek Głownia 2563p przed Jarkiem Nadzieją 2074 i Tomkiem Strózikiem 1493p. Sektor B wygrał Robert Biel 1561p przed Pawłem Bielem 970. Puchar im Wł. Gajosa wygrał Maciek Głownia przed Jarkiem Nadzieją  i Robertem Bielem.

 

 4.Zawody „Jesień 2020”

        W dniu 03.10.2020 na naszym Zalewie odbyły się spławikowe zawody wędkarskie „Jesień 2020”. W zawodach  wystartowało 10 zawodników podzielonych na dwa sektory.  Sektor A wygrał Paweł Biel 1177p przed Wojtkiem Kaczmarczykiem 832p i Jarkiem Nadzieją 778p. Sektor B wygrał Maciek Głownia 1777p przed Tomkiem Strózikiem 1745p i Robertem Bielem 1531p.

     

 

Roczną klasyfikację Pucharu Skowronka wygrał Paweł Biel 6p (19804) drugie miejsce Wojtek Kaczmarczyk 6p(19349) trzecie miejsce Maciek Głownia 7p kolejne miejsca zajęli 4.Jarek Nadzieja 8p. 5.Tomek Strózik 9p 6.Robert Biel 11p 7.Maciek Opaliński 16p 8.Krzysiek Drzymała 17p (7918)  9.Edward Doległo 17p(7311). 10.Andrzej Opaliński 18p. Pierwsza piątka wywalczyła sobie miejsce w reprezentacji naszego koła do startów w Powiatowej Lidze Wędkarskiej w 2021 roku.

 

 1. ZAWODY WĘDKARSKIEJ LIGI POWIATOWEJ.

W roku 2020 zawody  Wędkarskiej Ligii Powiatowej ze względu na panującą pandemię zostały zawieszone.

         Zostały rozegrane jedne Zawody  Spławikowe o Mistrzostwo Powiatu ” Puchar Starosty Chrzanowa” zorganizowanych przez Koło PZW „Alwernia”. Rozegranych w dniu 26 września 2020r. na zalewie “Skowronek” w Alwerni.

W klasyfikacji indywidualnej Puchar Starosty zdobył Artur Tyrpa z Chrzanowa drugie miejsce zajął Piotr Adamczyk z Fabloku a trzecie Radosław Rozmus z Janiny. Nasi zawodnicy zajęli odległe miejsca najlepszy Michał Opaliński zajął 2m w sektorze i 8m w klasyfikacji ogólnej. Klasyfikację drużynową wygrało Koło Janina przed Trzebinią i Fablokiem nasza drużyna uplasowała się na 5 miejscu.

Klasyfikacje senior 55+ wygrał Adam Gaj  z naszego koła.

III. ZAWODY KARPIARZY

Największy sukces sportowy w 2020 roku osiągnęli nasi zawodnicy

 Paweł Siewiorek i Artur Przejczowski w Mistrzostw Polski Karpiarzy.

W dniach od 5 do 9 października odbyły się Mistrzostwa Polski w wędkarstwie Karpiowym (Polish Carp Masters)

Na jeziorze Dzierżno Duże  w miejscowości Rzeczyce koło Pyskowic na Śląsku. Z naszego Koła startowała drużyna składająca się z dwóch zawodników: Artura Przejczowskiego i Pawła Siewiorka.

Wyniki zawodów:

I MIEJSCE:   MISTRZOWIE POLSKI 2020 – PAWŁ OPIELA, WALDEMAR MICEK, BARTOSZ KROGULEC – 48,700kg

II MIEJSCE:  I Vice Mistrz Polski – Bronisław Drzewiecki – Waldemar Drzewiecki – 43,925kg

III MIEJSCE – II VCE MISTRZ POLSKI – Artur Przejczowski – Paweł Siewiorek – 42,425

Bardzo gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

IV.ZAWODY KRAKOWSKIEJ LIGI SPŁAWIKOWEJ

W roku 2020 Zawody Krakowskiej Ligii  Spławikowej zostały storpedowane pandemią Covid -19.

Przedstawiam starty naszych zawodników w nielicznych rozegranych zawodach:

 

W dniach 27-28.06.2020 na Wiśle w Piekarach odbyły sie Mistrzostwa Okręgu Kraków w kategorii seniorów. Nasze Koło reprezentowali:

Tomek Strózik, Wojtek Kaczmarczyk,  Jarek Nadzieja, Tomek Brodnicki. Wyniki  pierwszej tury w sektorach:

Wojtek Kaczmarczyk  1 m., Tomek Strózik 2m., Jarek Nadzieja 5m., Tomek Brodnicki 5m.

Druga tura Wojtek Kaczmarczyk 2m., Jarek Nadzieja 6m., Tomek Strózik   9m., Tomek Brodnicki 5m.

 

W klasyfikacji końcowej Mistrzem Okręgu Kraków został Marek Dubis 2p, drugie miejsce zajął Mateusz Oktabski 2p.

Bardzo dobre miejsce uzyskał Wojtek Kaczmarczyk 3p.  Pozostali nasi zawodnicy zajęli następujące miejsca: 12Tomek Brodnicki 10p, 14.Jarek Nadzieja 11p.,

 15Tomek Strózik 11p.

 

     8.08.2020 ponownie w Piekarach na rz. Wiśle odbyły sie Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Wędkarstwie Spławikowym. Z naszych zawodników Tomek Brodnicki zajął 2m w sektorze i ogólnie 7m Wojtek Kaczmarczyk 3m w sektorze i ogólnie 15m

 

          29.08.2020 odbyły się Zawody o Puchar Sekcji Spławikowej na rz. Wiśle w Piekarach.

Nasza drużyna w składzie Tomek Strózik, Tomek Brodnicki i Jarek Nadzieja zajęła 5m  Najlepszy z naszych zawodników był Tomek Stózik oraz startujący indywidualnie Wojtek Kaczmarczyk którzy zajęli 3m w swoich sektorach.

 

         30.08.2020w Piekarach na Wiśle zostały rozegrane zawody o Puchar Podgórza.

Nasze koło reprezentowali Tomek Brodnicki Tomek Strózik i Jarek Nadzieja oraz indywidualnie Wojtek Kaczmarczyk. Bardzo dobrze spisali się nasi zawodnicy zajmując 2m drużynowo.  W sektorach wszyscy zajęli 3m a startujący indywidualnie Wojtek Kaczmarczyk 2m.

 

       Kończąc to sprawozdanie serdecznie dziękuję moim kolegom za  wielkie zaangażowanie, chęci do społecznej pracy, oraz osiągnięte wyniki. Szczególne gratulacje składam  dla „Karpiarzy” za trzecie miejsce w Polsce. Dziękuję, że można na Was  liczyć w wielu pracach  na rzecz naszego łowiska czyli innych członków Koła PZW Alwernia.  W imieniu całej naszej społeczności jeszcze raz dziękuje i proszę o dalszą pracę.

 

Alwernia, dnia 31 grudnia 2020 r.                                                  Robert Biel