Przydatne linki

Wysokość składki członkowskiej na 2018 rok

Proszę zwrócić uwagę na ulgę po osiągnięciu wieku  mężczyzn 65 i kobiet 60 lat, ulga

przysługuje w przypadku stażu  10 lat  członka  w PZW

Załącznik Nr 1

do uchwały nr 8/XI/2017 Prezydium ZG PZW

z dnia  4 listopada 2017 r.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w  2018 r.

 

Lp Treść Wysokość kwotowa

w złotych

1. Składka członkowska   86,- 
2. Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

 

  43,-
3. Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,-
4. Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0÷25,-

5. Legitymacja członkowska 5,-

 

Uwaga:

 

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2.Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje

od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.

Załącznik nr  2

do uchwały nr 8/XI/2017 Prezydium ZG PZW

z dnia  4 listopada  2017 r.

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ  W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2018 r.

   1.młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko

w ramach łowiska i  dziennego limitu       swego opiekuna i w jego obecności.

2.Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska

uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej.

3. wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód,

ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

4.Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich

za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

5.Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem

ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.

6.Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli

stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia

lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

7.Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania

zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie

swego działania zarządy okręgów.

8.System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono

określony wiek.